14 tiếng anh là gì

Trong giờ anh thì số điểm là phần nhưng mà những bạn phải ghi nhớ hao hao nên học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, đôi lúc chúng ta lại quên thất lạc cơ hội viết lách, cơ hội gọi của những số điểm vô giờ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 14 tiếng anh là gì và cơ hội gọi số 14 vô giờ anh ra làm sao.

Số 14 tiếng anh là gì
Số 14 tiếng anh là gì

Số 14 giờ anh là fourteen, phiên âm gọi là /ˌfɔːˈtiːn/

Bạn đang xem: 14 tiếng anh là gì

Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/

https://acartculture.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Fourteen.mp3

Xem thêm: vegetable đọc tiếng anh là gì

Số điểm vô giờ anh khá đọc dễ dàng nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ fourteen phía trên rồi gọi theo đòi là được. Nếu bạn thích gọi kể từ fourteen chuẩn chỉnh hơn thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 14 kết phù hợp với cơ hội gọi chuẩn chỉnh nhằm gọi. Cách gọi phiên âm bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách gọi phiên âm giờ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: expo là gì

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ vô cơ hội dùng số 14, đấy là số điểm nên ko sử dụng Lúc nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 14 sẽ có được cơ hội viết lách và cơ hội gọi không giống. Các chúng ta xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội gọi số trật tự vô giờ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Số 14 tiếng anh là gì
Số 14 tiếng anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ anh

Sau Lúc tiếp tục biết số 14 tiếng anh là gì, bạn cũng có thể xem thêm một vài ba số điểm không giống vô giờ anh nhé. tường đâu cũng có thể có số chúng ta đang được mong muốn lần thì sao.

 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Two /tuː/: số 2
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • One /wʌn/: số 1
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Ten /ten/: số 10
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 14 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp vô cùng đơn giản và giản dị, số 14 vô giờ anh viết lách là fourteen, phiên âm gọi là /ˌfɔːˈtiːn/. Cách gọi của số này khá đơn giản và giản dị song về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ có được cơ hội viết lách và gọi không giống, ko sử dụng là fourteen hoặc number fourteen.