15 tiếng anh đọc là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số kiểm điểm là phần tuy nhiên những bạn phải lưu giữ tương đương cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, đôi lúc chúng ta lại quên mất mặt cơ hội viết lách, cơ hội phát âm của những số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số kiểm điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 15 giờ đồng hồ anh là gì và cơ hội phát âm số 15 nhập giờ đồng hồ anh thế nào.

Bạn đang xem: 15 tiếng anh đọc là gì

Số 15 giờ đồng hồ anh là gì
Số 15 giờ đồng hồ anh là gì

Số 15 giờ đồng hồ anh là fifteen, phiên âm phát âm là /ˌfɪfˈtiːn/

Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/

https://acartculture.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Fifteen.mp3

Số kiểm điểm nhập giờ đồng hồ anh khá dễ nhìn đọc nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ fifteen phía trên rồi phát âm theo đòi là được. Nếu mình muốn phát âm kể từ fifteen chuẩn chỉnh hơn vậy thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 15 kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm chúng ta cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: juxtaposition là gì

Lưu ý: Có một Note nhỏ nhập cơ hội dùng số 15, đấy là số kiểm điểm nên ko sử dụng khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng để làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 15 sẽ sở hữu cơ hội viết lách và cơ hội phát âm không giống. Các chúng ta xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội phát âm số trật tự nhập giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Số 15 giờ đồng hồ anh là gì
Số 15 giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống nhập giờ đồng hồ anh

Sau khi tiếp tục biết số 15 giờ đồng hồ anh là gì, chúng ta cũng có thể xem thêm một vài ba số kiểm điểm không giống nhập giờ đồng hồ anh nhé. lõi đâu cũng có thể có số chúng ta đang được ham muốn thăm dò thì sao.

 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Five /faɪv/: số 5
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Three /θriː/: số 3
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • One /wʌn/: số 1
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc số 15 giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp cực kỳ giản dị, số 15 nhập giờ đồng hồ anh viết lách là fifteen, phiên âm phát âm là /ˌfɪfˈtiːn/. Cách phát âm của số này khá giản dị song về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên Note một ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu cơ hội viết lách và phát âm không giống, ko sử dụng là fifteen hoặc number fifteen.

Xem thêm: sick là gì