abnormal là gì

/æb'nɔ:məl/

Thông dụng

Tính từ

Không thông thường, không giống thường; dị thường
abnormal symptoms
những triệu triệu chứng không giống thường
abnormal gesture
cử chỉ ko bình thường

Chuyên ngành

Toán & tin

không chuẩn chỉnh tắc
không pháp tuyến

Xây dựng

bất bình thường
bất tự động nhiên

Y học

không thông thường, không giống thông thường, dị thường

Kỹ thuật cộng đồng

bất thường
abend (abnormalend)
kết đốc bất thường
abnormal combustion
cháy bất thường
abnormal dip
góc cắm bất thường
abnormal end
kết đốc bất thường
abnormal over (abend)
kết đốc bất thường
abnormal function
hàm bất thường
abnormal glow discharge
phóng năng lượng điện phân phát sáng sủa bất thường
abnormal ionospheric layers
lớp năng lượng điện ly bất thường
abnormal ionospheric layers
tầng năng lượng điện ly bất thường
abnormal occurrence
sự cố bất thường
abnormal reflections
phản xạ bất thường
Abnormal Release Provider PPDU (ARPPPDU)
PPDU mái ấm đáp ứng ngừng bất thường
Abnormal Release User PPDU (ARUPPDU)
PPDU người tiêu dùng ngừng bất thường
abnormal singularity
điểm kỳ dị bất thường
abnormal singularity
tính kỳ dị bất thường
abnormal statement
câu chéo bất thường
abnormal temperature
nhiệt chừng bất thường
abnormal termination
kết đốc bất thường
abnormal termination
sự kết đốc bất thường
abnormal termination (ofa gọi, e.g.)
kết đốc bất thường
simple abnormal curve
đường cong đơn bất thường
khác thường
không chuẩn
abend (abnormalend)
kết đốc ko chuẩn
abnormal end
kết đốc ko chuẩn
abnormal over (abend)
kết đốc ko chuẩn
abnormal termination
kết đốc ko chuẩn
kỳ dị
dị thường
abnormal polarization
sự phân vô cùng dị thường
abnormal pressure
dị thông thường áp suất
abnormal propagation
sự Viral dị thường
abnormal reflection
sự bản năng dị thường
abnormal refraction
sự khúc xạ dị thường
abnormal stress
ứng suất dị thường
abnormal structure
cấu trúc dị thường
abnormal termination
sự kết thúc dị thường
abnormal variation
sự thay đổi dị thường

Kinh tế

bất bình thường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aberrant , anomalistic , anomalous , atypical , bizarre , curious , deviant , deviate , deviating , divergent , eccentric , exceptional , extraordinary , fantastic , funny , grody , gross , heteroclite , heterodox , heteromorphic , irregular , odd , off-base , off-color , out of line , peculiar , preternatural , queer , screwy * , spastic , strange , uncommon , unexpected , unnatural , unorthodox , unusual , weird , atypic , adventitious , erratic , idiosyncratic , offbeat , pathological , phenomenal , rare , unconventional

Từ trái khoáy nghĩa