adjust là gì

Bạn đang xem: adjust là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to adjust
Phân kể từ hiện nay tại adjusting
Phân kể từ quá khứ adjusted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại adjust adjust hoặc adjustest¹ adjusts hoặc adjusteth¹ adjust adjust adjust
Quá khứ adjusted adjusted hoặc adjustedst¹ adjusted adjusted adjusted adjusted
Tương lai will/shall² adjust will/shall adjust hoặc wilt/shalt¹ adjust will/shall adjust will/shall adjust will/shall adjust will/shall adjust
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại adjust adjust hoặc adjustest¹ adjust adjust adjust adjust
Quá khứ adjusted adjusted adjusted adjusted adjusted adjusted
Tương lai were to adjust hoặc should adjust were to adjust hoặc should adjust were to adjust hoặc should adjust were to adjust hoặc should adjust were to adjust hoặc should adjust were to adjust hoặc should adjust
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại adjust let’s adjust adjust
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: juxtaposition là gì