advantage là gì

Bạn đang xem: advantage là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to advantage
Phân kể từ hiện tại tại advantaging
Phân kể từ vượt lên khứ advantaged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại advantage advantage hoặc advantagest¹ advantages hoặc advantageth¹ advantage advantage advantage
Quá khứ advantaged advantaged hoặc advantagedst¹ advantaged advantaged advantaged advantaged
Tương lai will/shall² advantage will/shall advantage hoặc wilt/shalt¹ advantage will/shall advantage will/shall advantage will/shall advantage will/shall advantage
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại advantage advantage hoặc advantagest¹ advantage advantage advantage advantage
Quá khứ advantaged advantaged advantaged advantaged advantaged advantaged
Tương lai were to advantage hoặc should advantage were to advantage hoặc should advantage were to advantage hoặc should advantage were to advantage hoặc should advantage were to advantage hoặc should advantage were to advantage hoặc should advantage
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại advantage let’s advantage advantage
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: shut down là gì