ageing là gì

Trong nội dung bài viết này, Huyền tiếp tục tổ hợp những từ vựng IELTS chủ thể Ageing Population theo cụm nhằm những chúng ta có thể dễ dàng và đơn giản vận dụng vô nội dung bài viết IELTS Writing Task 2 hoặc phần tranh tài Speaking. Các kể từ vựng cũng sẽ được dịch cụ thể nhằm những chúng ta có thể vận dụng dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Từ vựng IELTS chủ thể Ageing Population

 • life expectancy: tuổi thọ
 • aging populations: dân số già cả hóa
 • old people/ elderly people/ senior citizens/ people at the age of 60 and more/…: người già cả / người cao tuổi hạc / người già cả / đứa ở lứa tuổi 60 trở lên trên / …
 • the decline in fertility rates: sự suy tách về tỷ trọng sinh
 • demographic change: sự thay cho thay đổi nhân khẩu học
 • a dramatic increase in the proportion of people aged 60 or over: sự ngày càng tăng đáng chú ý về tỷ trọng người kể từ 60 tuổi hạc trở lên
 • a decline in the working-age population: sự suy tách dân sinh vô lứa tuổi lao động
 • the sheer number of older people: số số lượng dân cư già cả lớn
 • put heavy pressure on health systems = place an increasing burden on health systems: gây áp lực nặng nề áp lực lên khối hệ thống nó tế = đặt điều trọng trách càng ngày càng tạo thêm khối hệ thống nó tế
 • an increased demand for health and social care: tăng yêu cầu đỡ đần sức mạnh và xã hội
 • suffer from various health problems such as high blood pressure, diabetes, stroke or heart attack: bị những yếu tố sức mạnh không giống nhau như tăng áp, tè đàng, đột quỵ hoặc nhức tim
 • the government has đồ sộ spend more on pensions → put pressure on national budgets and the working population: chính phủ nên chi nhiều hơn thế nữa vô lương bổng hưu → thực hiện áp lực nặng nề lên ngân sách vương quốc và dân sinh thực hiện việc
 • working adults may have đồ sộ pay more taxes → adversely affect their lives: người thao tác làm việc rất có thể nên trả nhiều thuế rộng lớn → tác động xấu xí cho tới cuộc sống thường ngày của họ
 • increase competition for jobs ← many elderly candidates compete with younger ones for the same jobs: tăng năng lực tuyên chiến đối đầu cho tới việc làm ← nhiều ứng viên cao tuổi hạc tuyên chiến đối đầu với những người dân trẻ em rộng lớn cho tới và một công việc
 • young people have đồ sộ spend more time taking care of their elderly parents: những người dân trẻ em tuổi hạc nên để nhiều thời hạn rộng lớn nhằm đỡ đần phụ vương u già cả của họ
 • older people spend more time taking part in community services and volunteer work → beneficial for their communities: những người rộng lớn tuổi hạc để nhiều thời hạn nhập cuộc vô những cty xã hội và việc làm tự nguyện → đảm bảo chất lượng cho tới xã hội của họ
 • older employees have various skills đồ sộ pass on đồ sộ their younger counterparts: các nhân viên cấp dưới rộng lớn tuổi hạc có khá nhiều khả năng không giống nhau nhằm gửi sang trọng những đối tác chiến lược trẻ em hơn
 • increase the retirement age: tăng tuổi hạc ngủ hưu

Ví dụ Từ vựng IELTS chủ thể Ageing population

Many developed countries are experiencing substantial increases in life expectancy.
Nhiều vương quốc cải cách và phát triển đang được trải qua loa sự ngày càng tăng đáng chú ý vô tuổi hạc lâu.
 
One of the major challenges of the growing population of elderly people is that it puts a heavy burden on the healthcare system.
Một trong mỗi thử thách rộng lớn của dân sinh người già cả càng ngày càng tăng là nó đặt điều trọng trách tăng trưởng khối hệ thống đỡ đần sức mạnh.
 
Older people are more vulnerable đồ sộ chronic diseases, such as heart attacks or diabetes, that require special medical treatments đồ sộ be effectively treated.
Người già cả dễ dẫn đến giắt những dịch mạn tính, ví dụ như nhức tim hoặc tè đàng, cần thiết những cách thức nó tế quan trọng sẽ được chữa trị hiệu suất cao.
 
The government might have đồ sộ devote a larger budget đồ sộ healthcare in order đồ sộ serve the growing demands of an ageing population.
Chính phủ rất có thể nên dành riêng một ngân sách to hơn cho tới đỡ đần sức mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu càng ngày càng tăng của dân sinh già cả.
 
Another problem facing a country with increasing life expectancy is that there will be an increase in the proportion of retired people claiming pension benefits, and a decline in the percentage of people of working age who pay income taxes.
Một yếu tố không giống nhưng mà một vương quốc với tuổi hạc lâu tăng nên đương đầu là sẽ sở hữu được sự ngày càng tăng tỷ trọng người về hưu tận hưởng trợ cấp cho hưu trí, và tách tỷ trọng người vô lứa tuổi làm việc nên nộp thuế thu nhập.
 
The government could implement a range of measures đồ sộ giảm giá with the problems of increasing life expectancy.
Chính phủ rất có thể triển khai hàng loạt những phương án nhằm ứng phó với những yếu tố tăng tuổi hạc lâu.
 
This would help reduce the burden on government spending.
Điều này sẽ hỗ trợ tách trọng trách đầu tư của chính phủ nước nhà.
 
The combination of higher pension spending and lower tax revenues can seriously affect government spending and the economy as a whole.
Sự phối kết hợp đằm thắm đầu tư lương bổng hưu cao hơn nữa và lợi nhuận thuế thấp rộng lớn rất có thể tác động nguy hiểm cho tới đầu tư của chính phủ nước nhà và toàn cỗ nền tài chính.
 
When people reach their retirement age, they will have a certain amount of money đồ sộ take care of themselves without the need đồ sộ depend on their children or the government.
Khi người xem cho tới tuổi hạc về hưu, chúng ta sẽ sở hữu được một số trong những chi phí chắc chắn nhằm tự động đỡ đần phiên bản đằm thắm nhưng mà không cần thiết phải tùy theo con cháu hoặc chính phủ nước nhà.

Bạn đang xem: ageing là gì

>>> Từ vựng chủ thể Animals

Xem thêm: dawn on là gì

5/5 - (5 bình chọn)