bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Quá khứ đơn là nhì trong mỗi thì giờ Anh cơ phiên bản, thông thường xuất hiện tại nhiều vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bàn sinh hoạt lầm lẫn Lúc phân biệt ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng của nhì thì này.

Ngày ngày hôm nay, IELTS Vietop tiếp tục giúp đỡ bạn ôn lại những điểm giống như và không giống nhau cơ phiên bản thân thuộc nhì thì trải qua các dạng bài xích tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn thực hành nhé!

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn

Tổng quan tiền về thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Quá khứ đơn

Cấu trúc – tín hiệu nhận thấy của thì Hiện bên trên hoàn thiện và Quá khứ đơn

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT)THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)
Công thức to tát beKhẳng định: S + have/has + been + …
Phủ định: S + have/has not + been +…
Nghi vấn: Have/Has + S + been +…?
Khẳng định: S + was/were + …
Phủ định: S + was/were (not) + …Nghi vấn: Was/Were + S + …?
Công thức động kể từ thườngKhẳng định: S + have/has + V(p2) + …
Phủ định: S + have/has not + V(p2) +…
Nghi vấn: Have/Has + S + V(p2) + …?
Khẳng định: S + Ved/cột 2 + …
Phủ định: S + didn’t + V(nguyên thể) + …
Nghi vấn: Did + S + V(nguyên thể) + …?
Dấu hiệu nhận biếtDấu hiệu nhận biết: just, already, recently, lately, ever, never…before, yet, sánh far, until now, up to tát now, during/for/in/over + the past/last time, several times,…
Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất: the + Adj-est/the + most + Adj.
Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last night, last week, last month, in the past, the day before, ago, in + year,…

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Thì vượt lên khứ tiếp diễn

Cách sử dụng của thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Quá khứ đơn

Cách sử dụng thì Hiện bên trên trả thành

CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNHVÍ DỤ 
Diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra ở vượt lên khứ tuy nhiên còn kéo dãn dài cho tới lúc này và sau này.I have known my best friend Lisa for 7 years. (Tôi thân quen bạn tri kỷ của tôi Lisa 7 năm rồi.)
Đề cập một hành vi xẩy ra rất nhiều lần mang ý nghĩa tái diễn cho tới lúc này.She has read this book several times. (Cô ấy hiểu cuốn sách này rất nhiều lần rồi.)
Thể hiện tại tay nghề, hưởng thụ của một cá thể.This is the first time I have been to tát Paris.(Đây là lượt trước tiên tôi được cho tới Paris.)
Diễn miêu tả một hành vi tuy nhiên ko rõ rệt thời hạn ví dụ thực hiện hành vi ấy.Peter has lost his door key. He is trying to tát find it.(Peter thất lạc chiếc chìa khóa cửa ngõ rồi. Anh ấy đang được nỗ lực tìm ra nó.)
Diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra vô vượt lên khứ tuy nhiên thành phẩm, kết quả của hành vi ấy còn khắc ghi cho tới lúc này.I have lập cập for 3 hours. I’m very tired now.(Tôi chạy 3 giờ đồng hồ thời trang rồi. Giờ tôi đang được cực kỳ mệt nhọc.)

Cách sử dụng thì Quá khứ đơn

CÁCH DÙNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠNVÍ DỤ 
Diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra và trọn vẹn dứt ở vượt lên khứ, không hề khắc ghi một thành phẩm nào là cho tới lúc này.I knew Lisa for 7 years, but then she moved to tát another place and we lost touch.(Tôi biết Lisa 7 năm rồi, tuy nhiên tiếp sau đó cô ấy trả cút và Shop chúng tôi thất lạc liên hệ.)
Diễn miêu tả một chuỗi những hành vi thường xuyên vô vượt lên khứ.Mary got up early, ate breakfast and went to tát school yesterday.(Hôm qua loa, Mary dậy sớm, bữa sáng và cho tới ngôi trường.)
Dùng nhằm thể hiện tại một thói thân quen vô vượt lên khứ tuy nhiên giờ không hề vì vậy nữa.When I was small, I used to tát go shopping with my mother.(Khi tôi còn nhỏ, tôi từng cút sắm sửa với u tôi.)

Sau Lúc nắm vững được kỹ năng và kiến thức tổng quan tiền về thì Hiện bên trên hoàn thiện và thì Quá khứ đơn, chúng ta hãy nằm trong Vietop vận dụng vô những dạng bài xích rèn luyện thường trông thấy sau đây nhé!

Xem thêm:

Cách trả kể từ Quá khứ đơn lịch sự Hiện bên trên hoàn thiện dễ dàng

Thì vượt lên khứ đơn và Thì lúc này hoàn thiện – đối chiếu và bài xích tập

Bài tập dượt thì vượt lên khứ hoàn thiện và vượt lên khứ đơn có đáp án

Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn

Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn
Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Past Simple

 1. I ______ (seen) an ambulance recently. Maybe there’s an accident somewhere.
 2. After he ______ (arrive) trang chủ, he ______ (eat) dinner and ______ (do) homework.
 3. A: What’s wrong with you?

B: I ______ (lose) my bag! I cannot find it anywhere.

 1. I ______ (be) in Tokyo for holiday for 3 weeks. I really enjoy it.
 2. We ______ (not meet) Tommy last night.
 3. When I ______ (be) 6 years old, I often ______ (go) fishing in the afternoon.
 4. She ______ (be) a teacher before she ______ (become) a writer.
 5. This is the second time I ______ (read) Harry Potter.
 6. A: When ______ (you/arrive)?

B: About 11pm last night.

 1.  Jenny ______ (arrive)! Come and say hello!
 2.  Mozart ______ (write) more phàn nàn 600 pieces of music.
 3.  She ______ (come) to tát Sydney in 2000.
 4.  How long ______ (you/know) Johnny? I know you see him often.
 5.  I ______ (never/see) the sea before.
 6.  Dean ______ (not/sleep) yet. He’s still playing games.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. They built/have built this house last year.
 2. A: Hello

B: Hi mum, it’s bủ. I just want to tát say that I arrived/have arrived safely.

 1. I had/have had a problem for months, but I didn’t find/haven’t found a solution yet.
 2. Liz was/has been ill for 2 weeks. She’s in hospital now.
 3. This is the first time I made/have made a birthday cake.
 4. What countries did you visit/have you visited in Africa?
 5. My great grandmother went/has been to tát Vietnam twice.
 6. I lost/have lost my keys yesterday. It’s terrible!
 7. I’m sorry, my quấn isn’t here now. He was/has been on vacation.
 8.  David walked/has walked in the rain all morning. He’s sick.

Bài 3: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right 

Xem thêm: vegetable đọc tiếng anh là gì

 1. King Henry the Eighth of England has had six wives.
 2. He lived in Korea for a while when he was small.
 3. Your finger is bleeding! You have cut your finger! 
 4. What have you done this weekend?
 5. What subjects has she studied at university? She’s a teacher now.
 6. He has been married for 10 years, but he got divorced.
 7. She has never seen such a fantastic movie before.
 8. Mary has lived in England since 2012.
 9. I have missed the bus and then I have missed the meeting as well!
 10.  She played volleyball since she was a child. She’s pretty good!

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. Last night / I / lose / keys / sánh / Call / my roommate.
 2. I / lose / keys / sánh / I / find / them / now.
 3. She / visit / Thailand / three times.
 4. She / visit / Thailand / three times / last year.
 5. I / know / great grandmother / for a few years / but / she / die / when / I / be / 6 years old.
 6. I / know / Tommy / for a long time / since / we / be / kids.
 7. He / play / piano / at school / but / he / not lượt thích / it.
 8. He / play / piano / since / he / be / small.
 9. We / finish / the test / last week.
 10.  We / already finish / the exam.

Bài 5: Rewrite sentences with the same meaning

 1. The last time I wrote a letter was 5 years ago. 
 2. When did you build the house?
 3. I last met him 3 days ago.
 4. She started working as an accountant 2 months ago.
 5. He began playing football when he was 6 years old.
 6. It’s been 2 years since the last time I went to tát Ho Chi Minh thành phố.
 7. This is the first time I have seen such a beautiful girl.
 8. I haven’t been to tát nhật bản for 4 years.
 9. I have never eaten such a delicious cake lượt thích this before.
 10.  I have learnt English for 10 years.

Xem thêm:

Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp diễn

Thì sau này đơn

Thì sau này tiếp diễn

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Past Simple

 1. have seen
 2. arrived – ate – did
 3. have lost
 4. have been
 5. didn’t meet
 6. was – went
 7. was – became
 8. have read
 9. did you arrive
 10.  has arrived
 11.  wrote
 12.  came
 13.  have you known
 14.  have never seen
 15.  has not slept

Bài 2: Choose the correct answer

 1. built
 2. have arrived
 3. have had – haven’t found
 4. has been
 5. have made
 6. have you visited
 7. went
 8. lost
 9. has been
 10.  has walked

Bài 3: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. has had -> had
 2. True
 3. True
 4. have you done -> did you do
 5. has she studied -> did she study
 6. has been married -> was married
 7. True
 8. True
 9. have missed -> missed, have missed -> missed
 10.  played -> has played

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. Last night, I lost my keys, sánh I called my roommate.
 2. I have lost my keys, sánh I am finding them now.
 3. She has visited Thailand three times.
 4. She visited Thailand three times last year.
 5. I knew my great grandmother for a few years but she died when I was 6 years old.
 6. I have known Tommy for a long time since we were kids.
 7. He played the piano at school but he did not lượt thích it.
 8. He has played the piano since he was small.
 9. We finished the test last week.
 10. We have already finished the exam.

Bài 5: Rewrite sentences with the same meaning

 1. I haven’t written a letter for 5 years.
 2. How long have you built the house?
 3. It’s been 3 days since the last time I met him.
 4. She has worked as an accountant for 2 months.
 5. He has played football since he was 6 years old.
 6. I last went to tát Ho Chi Minh City 2 years ago.
 7. I have never seen such a beautiful girl.
 8. The last time I went to tát nhật bản was 4 years ago.
 9. This is the first time I have eaten such a delicious cake lượt thích this.
 10.  I started/began learning English 10 years ago.

Tham khảo:

Bài tập dượt những thì vô giờ Anh từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập dượt thì vượt lên khứ hoàn thiện và vượt lên khứ đơn với đáp án

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

Bài tập dượt phối kết hợp Thì vượt lên khứ đơn và lúc này hoàn thiện kể từ dễ dàng cho tới khó

Hy vọng rằng sau thời điểm rèn luyện những dạng bài xích tập dượt Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn bên trên, những bạn cũng có thể bắt được kỹ năng và kiến thức tổng quan tiền giống như đơn giản phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thiện (Present Perfect) và thì Quá khứ đơn (Past simple).

Chúc chúng ta đoạt được ngữ pháp môn giờ Anh với thành phẩm xuất sắc!