bài tập tiếng anh lớp 5 nâng cao

Để gom những nhỏ bé ghi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 5 hơn thế thì một cơ hội hiệu suất cao này là thực hiện nhiều những bài xích luyện. Dưới đấy là tổ hợp những bài xích luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 nâng lên siêu hoặc cho những nhỏ bé ôn luyện kỹ năng và kiến thức tương tự ôn luyện cho tới việc ganh đua học viên giỏi

1. Tổng hợp ý bài xích luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 nâng lên đem đáp án đề số 1 

1.1 Phần đề bài

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 5 nâng cao

Bài 1: Hoàn trở nên những câu sau đây bằng phương pháp phân chia trúng những động kể từ nhập ngoặc

1/ I (buy) …………..this red xế hộp in the next year.

2/ I often (have) …………..breakfast at 7.30 o’clock

3/ Her brother(not / like) …………………Orange Juice

4/ My father (drive)…………..lớn work daily

5/ My dog (can swim)…………very good

6/ Lan (forget)…………story at Phong’s home

7/ I (do)……………. it for you in the next day

8/ If it is sunny, she (go) …………the park

9/ I think she (come)……………back late in this evening

10/ My mother (call)……………..you in the 5 minutes.

Bài 2: Viết lại những câu bên dưới đây:

1/ I / my / homework / finished / last night /

2/ help/ you / please/ me/ take / a photo

3/ She / had / fun / yesterday

4/ If/ she / exam / her/ mother / passes/ give / her / cake / will/ the/ a/

5/ you/ hungry / because/ I/ bring / a / cake/ are

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp thắc mắc phía dưới

Hanh and Hoa live in Ho Chi Minh đô thị, Vietnam. They have a apartment on Pham Ngoc Thach road. There are 2 bedrooms, one bathroom and one kitchen room. Hanh and Hoa have two children: a boy and a girl. Hanh works in a hospital and his wife is a worker. They usually leave trang chủ at eight o’clock. Hanh drives lớn school with his two children. Then he drives lớn works at the hospital. In the evening, Hoa always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

Q1. Where tự they live? ……………………………………….

Q2. Do they have a house? ……………………………………….

Q3. What is Hoa’s job? ……………………………………….

Q4. What kind of traffic does Hanh go to? …………………………………………..

Q5. Who cooks for Hanh’s family? ………………………………………..

Bài 4: Cho đoạn văn sau, triển khai xong những kể từ không đủ nhằm trở nên đoạn văn trả chỉnh

I live in ..(1)… house near the park. It is an….(2)… house, about 200 years old and very…(3)….. There is. (4)… living room, three bedrooms, one kitchen and one bathroom. Everyday, our family ….(5).. dinner together. My mother is a very good cook. She often changes dishes for family.

Bài 5: Chọn những kể từ vạc âm không giống với những kể từ còn lại

1. A. teacher B. Eat C. Read D. ahead
2. A. Have B family C. Name D. Lamp
3. A. Books B. rulers C. Bags D. pencils
4. A. Hungry B. Family C. Yards D. Thirsty

Bài 6: Viết những thắc mắc cho những câu vấn đáp sau

1. I’m from Hanoi, Vietnam? → …………………………………………?

2. I can bring an umbrella for you → ……………………………………..?

3. I live in Ho Chi Minh city→ ……………………………………………?

4. I lượt thích playing football & badminton → ……………………………………….?

5. I lượt thích Math and English → …………………………………?

1.2 Phần đáp án của bài xích luyện giờ đồng hồ Anh nâng lên đề số 1

Bài 1: Hoàn trở nên những câu sau đây bằng phương pháp phân chia trúng những động kể từ nhập ngoặc

1 – will buy; 2 – have; 3 – doesn’t like; 4 – drives; 5 – can swim;

6 – forgets; 7 – will do; 8 – will go; 9 – will come; 10 – will call

Bài 2: Sắp xếp những kể từ đang được cho tới trở nên câu trả chỉnh:

1 – I finished my homework last night.

2 – Please help u take a photo.

3 – She had fun yesterday.

4 – If she passes the exam, her mother will give her a cake.

5 – Because you are hungry, I bring a cake.

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp thắc mắc phía dưới

1 – They live in Ho Chi Minh đô thị.

2 – No, they don’t.

3 – She is a worker.

4 – He goes by xế hộp.

5 – Hoa cooks.

Xem thêm: matte là gì

Bài 4: Cho đoạn văn sau, triển khai xong những kể từ không đủ nhằm trở nên đoạn văn trả chỉnh

1 – a; 2 – old/ ancient; 3 – large/ big; 4 – a; 5 – has

Bài 5: Chọn những kể từ vạc âm không giống với những kể từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – C

Bài 6: Viết những thắc mắc cho những câu vấn đáp sau

1 – Where are you from?

2 – What can you tự for me?

3 – Where tự you live?

4 – Which sports tự you like?

5 – What subjects tự you like?

>>> Xem thêm:Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 – Năm Dạng Bài Tập Hay Nhất Kèm Đáp Án

2. Tổng hợp ý bài xích luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 nâng lên đem đáp án đề số 2

2.1 Phần đề bài

Bài 1: Điền nhập điểm rỗng (Bài luyện về ngữ pháp)

1. I have worked for this company ………2019

A: in                   B: on                 C: since                     D: for

2. She has taught English……. 2 years

A: in                   B: on                 C: since                     D: for

3. He hasn’t ………..her since she was a little girl

A. meet               B: met            C: meeted                    D: meets

4. I have …….English since I was a child.

A. study               B: studies      C: studyed                   D: studied

5. They …….cancelled the meeting.

A: do                  B: are              C: were                       D: have

6. Water ……….at 100 degrees.

A: boil                B: Boils            C: Boiled                   D: is boiled

7. The sun ………..in the east.

A: rise              B: rises             C: rised                      D: is rised

8. I lượt thích ……….. ice cream so sánh much

A.: eating          B: eat                C: ate                       D: eating

9. How many…….. are there

A: people              B: water              C: rice                 D: money

xem ngay:  Bài luyện giờ đồng hồ Anh lơp 12 unit 3 đem đáp án cho tới học tập sinh

10. The meeting starts ……… 9 am

A: on                    B: in                    C: at                     D: of

Bài 2: Chia động kể từ ( thì thời điểm hiện tại trả thành) 

1.He (have)……… not learned today.

2.They (buy)…………..a new book.

3.They (not/ plan)…………..their holiday yet.

4.Where (be/ you)?………..

5.I (write)…………..four letters.

6.he (not/ see)…………..her for a long time.

7.(be/ you)…………..at school?

8.School (not/ start)…………..yet.

9.(speak/ he)…………..lớn his boss?

10.No, she (have/ not)…………..the time yet.

2.2 Phần đáp án của bài xích luyện giờ đồng hồ Anh nâng lên đề số 2

Đáp án bài xích 1: 

1. C
2. D
3. B
4. D
5: D
6: B
7: B
8: A
9: A
10: C

Đáp án bài xích 2: 

  1. hasn’t
  2. have bought
  3. haven’t planned
  4. have you been>
  5. have written
  6. hasn’t seen
  7. have you ever
  8. Hasn’t startes
  9. has he spoken
  10. hasn’t had

>>> Tìm hiểu công tác học tập toán soroban cho tới nhỏ bé kể từ 5 cho tới 12 tuổi tác nhập seri của bọn chúng tôi

Xem thêm: expo là gì

4.4/5 - (42 votes)