before nghĩa là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before

Bạn đang xem: before nghĩa là gì

Chúng tôi xin xỏ đặt mua với ĐK sản phẩm nên được phú trước...

We place this trial order on the condition that the delivery has lớn be made before

Chúng tôi xin xỏ đặt mua với ĐK sản phẩm nên được phú trước...

Do I need a social security number before I start working?

Tôi với cần thiết sô bảo đảm xã hội trước lúc chính thức thao tác hoặc không?

Your order is being processed, and we expect lớn have the order ready for shipment before

Đơn sản phẩm của ông/bà đang rất được xử lý. Chúng tôi dự trù lô hàng tiếp tục sẵn sàng và để được trả cho tới các cụ trước...

According lớn the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down lớn its original level.

Xem thêm: difficulty là gì

Như hoàn toàn có thể thấy nhập biểu vật, số/lượng... tăng thời gian nhanh kể từ... cho tới... tiếp sau đó tụt mạnh và tảo quay về nút lúc đầu.

It's the same as before.

Tôi ko thấy với tiến bộ triển gì cả.

to cry before one is hurt

to prostrate oneself before sb

to prostrate oneself before sb

to cry before one is hurt

Xem thêm: khinh khí cầu tiếng anh là gì