better off là gì

 be better off

to have more money phàn nàn you had in the past or more money phàn nàn most other people:

Bạn đang xem: better off là gì

Obviously we're better off now that we're both working.

When his parents died, he found himself $100,000 better off (= he had $100,000 more phàn nàn before).

Xem thêm: difficulty là gì

Xem thêm: mission là gì

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa, và những ví dụ
  • richShe's one of the richest women in the country.
  • wealthyOliver's parents are very wealthy.
  • well offAfter years of working hard, we are now quite well off.
  • loadedThey don't have any money worries - they're loaded.
  • flushHe's flush with cash.

Xem thêm thắt thành phẩm »

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể tìm hiểu những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của better off kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)