between nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /bi'twi:n/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giữa

  Xây dựng

  giữa hai

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb, preposition
  amid , amidst , among , at intervals , betwixt , bounded by , centrally located , enclosed by , halfway , in , inserted , interpolated , intervening , in the middle , in the midst of , in the seam , in the thick of , medially , mid , midway , separating , surrounded by , ‘tween , within

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: matte là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: catchup là gì