captivating là gì

Bạn đang xem: captivating là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to captivate
Phân kể từ hiện nay tại captivating
Phân kể từ vượt lên khứ captivated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại captivate captivate hoặc captivatest¹ captivates hoặc captivateth¹ captivate captivate captivate
Quá khứ captivated captivated hoặc captivatedst¹ captivated captivated captivated captivated
Tương lai will/shall² captivate will/shall captivate hoặc wilt/shalt¹ captivate will/shall captivate will/shall captivate will/shall captivate will/shall captivate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại captivate captivate hoặc captivatest¹ captivate captivate captivate captivate
Quá khứ captivated captivated captivated captivated captivated captivated
Tương lai were to captivate hoặc should captivate were to captivate hoặc should captivate were to captivate hoặc should captivate were to captivate hoặc should captivate were to captivate hoặc should captivate were to captivate hoặc should captivate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại captivate let’s captivate captivate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: matte là gì