care nghĩa là gì

Bản dịch của "care" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: care nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

1. "to look after or provide for"

expand_more ngành chăm sóc sức mạnh

hế thống chăm sóc sức mạnh

2. "to feel concern or interest"

chú ý đến người nào là hoặc việc gì

3. "to feel affection or liking"

3. "attention or consideration"

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "care" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Take care.

Bạn / phụ thân / u lưu giữ gìn sức mạnh nhé.

to care about

Xem thêm: spectrum là gì

chú ý cho tới người nào là hoặc việc gì

health care system

hế thống che chở sức mạnh

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "care" nhập một câu

His recommended cure for a woman who was frigid was psychiatric care.

The film was about the generation gap and taking care of one's older parents.

These laws affirm that homeless people have equal rights to tướng medical care, không lấy phí speech, không lấy phí movement, voting, opportunities for employment, and privacy.

The care requirements can be generalised for all subspecies.

She cares deeply about both her daughter and her country.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "care":

cách phân phát âm

Xem thêm: mission là gì