chất gây nghiện tiếng anh là gì

Tôi chính thức người sử dụng chất làm cho nghiện và sinh sống vất vưởng bên trên những trên phố.

Bạn đang xem: chất gây nghiện tiếng anh là gì

I started taking drugs and living on the street.

• Lạm dụng dung dịch hoặc chất làm cho nghiện

Substance abuse

GK: Vì chị tiếp tục trình bày như thế-- Tôi từng nghe chị trình bày vinh quang quẻ là chất làm cho nghiện.

GK: You know, you said that for you -- I've heard you say that winning is addictive to you.

Nếu sau nhưng mà anh lăm le trải qua bang không giống nhằm người sử dụng tăng chất làm cho nghiện...

If you're going vĩ đại another state vĩ đại get more narcotics...

Và Nancy Reagan với loại đụn " hãy trình bày ko với chất làm cho nghiện " vớ vẩn.

And Nancy Reagan with her holier-than-thou " just say no vĩ đại drugs " bullshit.

Cả thân phụ đều bị kết tội tích tụ chất làm cho nghiện.

All shown convictions for possession of narcotics.

Nó tiếp tục nhanh gọn lẹ với tác động cho tới anh như chất làm cho nghiện.

It will hit you morphine-quick.

Sở hữu chất làm cho nghiện, tài xế nhập hiện tượng say dung dịch.

Possession of a controlled substance. Driving under the influence. "

Có nên Roland Umber tiếp tục với chi phí án lạm dụng quá chất làm cho nghiện?

Did Roland Umber have priors with substance abuse?

Bi kịch nhất là lứa tuổi trẻ nhỏ dùng chất làm cho nghiện càng ngày càng thấp.

Most tragic are the increasingly younger children who are experimenting with drugs.

... sút giảm điểm khoảng... và lạm dụng quá chất làm cho nghiện.

... declining GPA... and substance abuse.

Merlyn từng với 2 chi phí án về chiếm hữu chất làm cho nghiện, một chiếc còn cố ý.

Merlyn has two collars for possession, one with intent.

Phạm tội phát triển và phân phối chất làm cho nghiện mang tên Slo-Mo.

Guilty of manufacturing and distribution of a narcotic Slo-Mo.

Xem thêm: juxtaposition là gì

Thuốc lá cũng chứa chấp nicôtin, một loại chất làm cho nghiện rất rất cao.

Tobacco also contains nicotine, which is a highly addictive psychoactive drug.

Theo thời hạn, tôi lạm dụng quá những chất làm cho nghiện, rượu và sinh sống vô luân.

In time, I was abusing drugs and alcohol and living immorally.

Chất làm cho nghiện.

FWHLOJWJN Poncho!

Tôi mút hút cho tới đôi mươi điếu cần thiết tụt xuống thường ngày, người sử dụng heroin và những chất làm cho nghiện không giống.

I smoked up vĩ đại đôi mươi marijuana joints a day and took heroin and other illicit substances.

Nhưng nhập số cơ, tư liệu khiêu dâm là chất làm cho nghiện khó khăn vứt nhất”.

But of all my addictions, pornography was by far the most difficult vĩ đại break.”

Không, tôi ko thể người sử dụng chất làm cho nghiện được.

No, I can't have narcotics.

Khủng thân phụ, cướp tách và chất làm cho nghiện!

Terror, piracy and drugs.

Và tất yếu, nó với từng đặc thù của chất làm cho nghiện.

And indeed, it has all of the characteristics of addiction.

Đừng tìm tới rượu bia, chất làm cho nghiện hoặc lạm dụng quá thuốc thang, vì như thế lợi không nhiều sợ hãi nhiều.

Avoid the misuse of alcohol or drugs —which creates more problems than vãn it solves.

Năm 13 tuổi hạc Wahlberg tiếp tục nghiện cocain và những chất làm cho nghiện không giống.

By age 13, Wahlberg had developed an addiction vĩ đại cocaine and other substances.

Việc dùng thông thường xuyên như vậy khiến cho hóa học nicotin phát triển thành chất làm cho nghiện không giống thông thường.

Such frequent dosing makes nicotine uniquely addictive.

Đồng thời, hãy giới hạn cafein và hóa học động, chớ người sử dụng nicotin, côcain hoặc những chất làm cho nghiện khác”.

Also, limit caffeine and alcohol intake and don’t use nicotine, cocaine, or other street drugs.”

Xem thêm: portrait là gì