cm tiếng anh là gì

centimeter

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: cm tiếng anh là gì

UK/ˈsen.tɪˌmiː.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/

 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /ɪ/ as in ship
 • /m/ as in moon
 • // as in sheep
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /n/ as in name
 • // as in cutting
 • /ə/ as in above
 • /m/ as in moon
 • // as in sheep
 • // as in cutting
 • /ɚ/ as in mother