co2 + ca(oh)2 ra ca(hco3)2

5/5 - (1 bình chọn)

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O nhập công tác chất hóa học phổ thông. Phản ứng CO2 Ca(OH)2 với hiện tượng kỳ lạ gì? Cùng xem thêm nhập nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: co2 + ca(oh)2 ra ca(hco3)2

Phương trình chất hóa học CO2 + Ca(OH)2

Khi mang lại khí CO2 phản xạ với Ca(OH)2 thì tớ với phương trình chất hóa học như sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Phản ứng chất hóa học CO2 + Ca(OH)2
Phản ứng chất hóa học CO2 + Ca(OH)2

Điều khiếu nại xẩy ra phản xạ CO2 Ca(OH)2

Không với điều kiện

Cách tổ chức phản xạ mang lại CO2 + Ca(OH)2

Sục khí CO2 trải qua hỗn hợp nước vôi nhập Ca(OH)2

Hiện tượng xẩy ra Lúc CO2 ứng dụng với Ca(OH)2

Phản ứng thân thuộc CO2 Ca(OH)2 xẩy ra và xuất hiện tại kết tủa white Canxi cacbonat (CaCO3) thực hiện đục nước vôi nhập.

Sản phẩm tạo ra trở thành của phản xạ CO2 Ca(OH)2

Khi mang lại CO2 ứng dụng với hỗn hợp nước vôi nhập Ca(OH)2 thì tiếp tục chiếm được những thành phầm không giống nhau tùy từng tỉ lệ thành phần hóa học nhập cuộc phản xạ. Do ko biết thành phầm chiếm được là muối bột nào là nên nên tính tỉ lệ thành phần T:

Ta với những phương trình phản xạ chất hóa học thân thuộc CO2 và Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Khi T ≤ 1: chỉ tạo ra muối bột CaCO3

Khi T = 2: chỉ tạo ra muối bột Ca(HCO3)2

Khi 1 < T < 2: tạo ra cả hai muối bột CaCO3 và Ca(HCO3)2

Khi mang lại CO2 nhập nước vôi nhập thấy với kết tủa, thanh lọc quăng quật kết tủa rồi đun rét nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy đi ra với sự tạo ra cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Khi mang lại CO2 nhập nước vôi nhập thấy với kết tủa, thêm thắt NaOH dư nhập thấy với kết tủa nữa suy đi ra với sự tạo ra cả CaCO3 và Ca(HCO3)2

Tỷ lệ CO2 Ca(OH)2 tiếp tục đưa ra quyết định cho tới thành phầm sau phản ứng
Tỷ lệ CO2 Ca(OH)2 tiếp tục đưa ra quyết định cho tới thành phầm sau phản ứng

Bài luyện về phản xạ CO2 + Ca(OH)2

Bài 1. Cho 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) nhập 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

 1. 31,5 gam
 2. 25,2 gam
 3. 21,9 gam
 4. 17,9 gam

Đáp án: D

Lời giải

Số mol khí CO2 ở đktc là: nCO2= 0,2 mol

Số mol NaOH là: nNaOH = 0,25 mol

Vậy 1 < T < 2 nên phản xạ sẽ tạo nên đi ra 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và nó theo lần lượt là số mol của 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Ta với những phương trình phản xạ chất hóa học là:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← nó (mol)

Từ những phương trình phản xạ tớ có:

nCO2 = x + nó = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình bên trên tớ với x = 0,15 (mol) và nó = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan chiếm được sau thời điểm cô cạn hỗn hợp sau phản xạ là:

m = mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Bài 2. Cho 15,68 lít khí CO2(đktc) ứng dụng không còn với 500ml hỗn hợp NaOH với mật độ C mol/lít. Sau phản xạ chiếm được 65,4 gam muối bột. Giá trị của C là?

 1. 3M
 2. 2M
 3. 1,5M
 4. 1M

Đáp án: B

Lời giải

Số mol của CO2 là: nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3 và Na2CO3 theo lần lượt là x và y

Các phương trình phản xạ hóa học:

CO2+ NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← nó (mol)

Hệ phương trình kể từ đề bài bác đi ra như sau:

nCO2= x + nó = 0,7

84x + 106y = 65.4

Giải hệ phương trình bên trên, tớ được: x = 0,4 (mol) và nó = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tớ có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ mol hỗn hợp NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M

Bài 3. Quá trình tạo ra trở thành thạch nhũ trong số hố động đá vôi kéo dãn mặt hàng triệu năm được lý giải bởi vì phương trình chất hóa học nào là bên dưới đây?

 1. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
 2. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
 3. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O
 4. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Đáp án: A

Lời giải:

Quá trình tạo ra thạch nhũ nhập hố động: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 là việc xâm thực của nước mưa.

Câu 4. CO là khí ko color, ko mùi hương, đặc biệt độc người tớ dùng mặt mũi nạ với hóa học hấp phụ nào là nhằm chống rời nhiễm độc?

 1. Đồng (II) oxit và magie oxit.
 2. Đồng (II) oxit và mangan oxit.
 3. Đồng (II) oxit và than vãn hoạt tính.
 4. Than hoạt tính.

Đáp án: D

Các bài bác luyện tương quan cho tới phản xạ thân thuộc CO2 và Ca(OH)2
Các bài bác luyện tương quan cho tới phản xạ thân thuộc CO2 và Ca(OH)2

Bài 5. Ta với những nhiều sơ đồ vật phản xạ sau:

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2↑

X3 + CO2 → X4

X3 + X4 → X5+ X2

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Các hóa học X3, X5, X6 theo lần lượt là

 1. NaOH, Na2CO3, FeCl3.
 2. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.
 3. KOH, K2CO3, FeCl3.
 4. KHCO3, K2CO3, FeCl3.

Đáp án: C

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2↑ là phản xạ 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

X3 + CO2 → X4 là phản xạ KOH + CO2 → KHCO3

X3 + X4 → X5 + X2 là phản xạ KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl là phản xạ FeCl3 + K2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Vậy X3, X5, X6 theo lần lượt là KOH; K2CO3, FeCl3.

Bài 6. Cho lếu phù hợp bao gồm những hóa học Na2O, CaO, Al2O3, MgO nhập nước dư, chiếm được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp X, chiếm được kết tủa là hóa học nào là sau đây?

 1. Mg(OH)2.
 2. MgO.
 3. Al(OH)3.
 4. CaCO3.

Đáp án: C

Lời giải:

Các phương trình chất hóa học xẩy ra như sau:

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH-

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH-

Al2O3 + 2OH- →2AlO2- + H2O

Vậy hỗn hợp X với chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2-, OH- (có thể dư)

Khi sục CO2 dư nhập hỗn hợp X:

CO2 + OH- → HCO3-

CO2+ AlO2- + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3-

Vậy kết tủa chiếm được sau chuỗi phản xạ là Al(OH)3

Bài 7. Cho mặt hàng những chất: NaHSO4, Na2SO3, KOH, Ca(NO3)2, SO3, K2SO4. Số hóa học trong

dãy tạo ra trở thành kết tủa Lúc phản xạ với hỗn hợp BaCl2 là bao nhiêu?

 1. 6.
 2. 4.
 3. 3.
 4. 2

Đáp án: B

Lời giải:

Các hóa học tạo ra kết tủa với hỗn hợp BaCl2 là: SO­3, NaHSO4, Na2SO3, K2­SO4 với những phương trình chất hóa học sau:

SO3 + H2O → H2SO4

BaCl2 + H2SO4→ BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + 2HCl + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3↓

Xem thêm: stereotypes là gì

BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4↓

Bài 8. Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thì với hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra?

 1. Lúc đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện
 2. Không với hiện tượng kỳ lạ gì nhập xuyên suốt quy trình thực hiện
 3. Có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan
 4. Có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Đáp án: D

Lời giải:

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra những phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa white tăng dần dần cho tới cực to này đó là CaCO3, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Bài 19. Cho 0,672 lít CO2 (đktc) nhập 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 1g.
 2. 1,5g
 3. 2g
 4. 2,5g

Đáp án: A

Lời giải

Số mol của CO2 là: nCO2  = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

Số mol của Ca(OH)2 là: nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Tỉ lệ số mol thân thuộc CO2 và Ca(OH)2 là:

1 < nCO2/nCa(OH)2= 0,03/0,02 = 1,5 < 2

Vậy phản xạ tạo ra nhì muối bột là CaCO3 và Ca(HCO3)2, Lúc tê liệt cả CO2 và Ca(OH)2 đều hết

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 tớ có:

Các phương trình phản xạ CO2 Ca(OH)2 là:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình chất hóa học (1):

nCO2= nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình chất hóa học (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2= nCa(HCO3)2 = nó (mol)

Ta với hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + nó = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) tớ giá tốt trị của x và nó như sau:

x = nó = 0,01(mol)

mKết tủa= mCaCO3 = 0,01 x 100 = 1(g)

Bài 10. Hấp thụ trọn vẹn V lít (đktc) CO2 nhập 200 ml hỗn hợp bao gồm (Ba(OH)2 1,2M và NaOH 2M, sau phản xạ chiếm được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

 1. 17,92
 2. 2,24 hoặc 15,68
 3. 3,136
 4. 3,136 hoặc 16,576.

Đáp án: D

Lời giải

Số mol của NaOH là: nNaOH = 0,2 mol; 

Số mol của Ba(OH)2 là: nBa(OH)2 = 0,1 mol; 

Vậy nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3= 0,08 mol < nBa(OH)2 = 0,1 mol

Nên với 2 ngôi trường hợp

Trường phù hợp 1: Chưa với sự hòa tan kết tủa

nCO2 = nBaCO3= 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường phù hợp 2: Đã với sự hòa tan kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) – nBaCO3= 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít

Bài 11. Để nhận thấy hỗn hợp Ca(OH)2 thì uống thuốc test nào?

 1. Na2CO3
 2. NaNO3
 3. NaOH
 4. KCl

Đáp án: A

Bài 12. Nhóm những hỗn hợp có tính pH > 7 là:

 1. BaCl2, NaNO3
 2. H2SO4, HNO3
 3. NaOH, Ca(OH)2
 4. HCl, NaOH

Đáp án: C

Lời giải:

 1. BaCl2, NaNO3 với muối bột nên pH = 7
 2. Sai vì như thế H2SO4, HNO3 là axit pH < 7
 3. Đúng NaOH, Ca(OH)2 là hỗn hợp kiềm pH > 7
 4. Sai vì như thế HCl là axit pH < 7

Câu 13. Để phân biệt nhì hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 đựng nhập nhì lọ tổn thất nhãn tớ hóa học nào là sau đây?

 1. Quỳ tím
 2. NaCl
 3. HCl
 4. H2SO4

Đáp án: D

Lời giải:

Để phân biệt nhì hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 tớ uống thuốc test H2SO4

Mẫu test nào là xuất hiện tại kết tủa white thì hóa học thuở đầu là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

Bài 14. NaOH với đặc thù cơ vật lý nào là sau đây?

 1. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, ko tan nội địa, ko lan nhiệt độ.
 2. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, hít độ ẩm mạnh, tan nhiều nội địa và lan nhiệt
 3. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, hít độ ẩm mạnh và ko lan nhiệt
 4. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko color, không nhiều tan nhập nước

Đáp án: B

NaOH với đặc thù vật lý: Là hóa học rắn ko color, hít độ ẩm mạnh, tan nhiều nội địa và lan nhiệt

Bài 15. Cặp hóa học nằm trong tồn bên trên nhập hỗn hợp (không ứng dụng được với nhau) là:

 1. NaOH, KNO3
 2. NaOH, MgCl2
 3. Ca(OH)2, Na2CO3
 4. Ca(OH)2, HCl

Đáp án: A

Lời giải

 1. NaOH +  MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl
 2. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH
 3. Ca(OH)2 +  2HCl → CaCl2 + 2H2O

Bài 16. Cần sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn 20g CaCO3 nội địa, fake sử chỉ mất 50% CO2 ứng dụng. Phải thêm thắt ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M nhập hỗn hợp sau phản xạ nhằm chiếm được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa thu được:

 1. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40g kết tủa.
 2. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40g kết tủa.
 3. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40g kết tủa.
 4. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30g kết tủa.

Đáp án: C

Lời giải

Số mol của CaCO3 là: nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Từ phương trình chất hóa học tớ có:

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

Do chỉ mất 50% CO2 nhập cuộc phản xạ nên số mol CO2 nhớ dùng nhập thực tiễn là:

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

Thể tích khí CO2 nhớ dùng là: V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta với phương trình phản ứng:

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

Khối lượng kết tủa chiếm được là: m↓ = 0,4.100 = 40g

Bài 17. Cho 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) hít vào nhập 100 ml hỗn hợp Ba(OH)2 với mật độ aM chiếm được 6,51g kết tủa white, độ quý hiếm của a là:

 1. 0,3

B . 0,4

 1. 0,5
 2. 0,6

Đáp án: B

Lời giải:

Ta với 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình chất hóa học (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình chất hóa học (2) nBaSO3 =0,1a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 

Nồng phỏng mol của hỗn hợp Ba(OH)2 là: a = 0,4M

Trên đấy là những kỹ năng và bài bác luyện về phản xạ CO2 + Ca(OH)2. Mong rằng những vấn đề nhập nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích cho chính mình nhập quy trình học hành và nghiên cứu và phân tích.

Xem thêm: nursery rhymes là gì