culture là gì

Culture là gì? Từ vựng và nội dung bài viết khuôn chủ thể Culture và Bài khuôn IELTS Writing Task 2 topic Culture ghi chép như vậy nào? Cùng Wiki Tiếng Anh đi kiếm câu vấn đáp cho tới những thắc mắc này qua chuyện nội dung bài viết sau nhằm nắm rõ rộng lớn về chủ thể kể từ vựng này nhé.

culture là gì
culture là gì

Culture là gì

Bạn đang xem: culture là gì

Culture là văn hóa truyền thống. Culture được khái niệm là toàn cỗ những độ quý hiếm vật hóa học và lòng tin được quả đât tạo nên dựng cùng theo với chiều dài lịch sử hào hùng dân tộc bản địa. Từ vựng này tương quan cho tới từng nghành nghề dịch vụ vô cuộc sống xã hội của từng quả đât.

Khi nói tới Culture là nói tới nhiều góc cạnh như ngữ điệu, lời nói, tư tưởng, tôn giáo…của một dân tộc bản địa. Hình như Culture – văn hóa truyền thống còn được thể hiện tại trải qua những di tích lịch sử lịch sử hào hùng, danh lam thắng cảnh ghi đậm vết ấn của dân tộc bản địa.

Như vậy, rất có thể hiểu rõ một cơ hội công cộng nhất thì văn hóa truyền thống là những độ quý hiếm vì thế một xã hội người dân tạo ra rời khỏi với mục tiêu ban sơ là nhằm mục tiêu đáp ứng cho tới những nhu yếu và quyền lợi của chủ yếu bản thân. Văn hóa hóa bao hàm những độ quý hiếm và được tạo hình và giữ lại vô một khoảng chừng thời hạn rất rất nhiều năm, đem tính thừa kế kể từ mới này lịch sự hế hệ không giống.

Từ vựng chủ thể Culture

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
A diversified culture ə daɪˈvɜːsɪfaɪd ˈkʌlʧə Nền văn hoá nhiều dạng
Acculturation ə.ˌkʌl.t͡ʃə.ˈɹeɪ.ʃənSự tiêu thụ và đổi khác văn hóa
CeremoniesˈsɛrɪmənizNghi lễ
Civilization ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən Nền văn minh
Civilize something ˈsɪvɪlaɪz ˈsʌmθɪŋ Khai sáng sủa cái gì đó
ConformitykənˈfɔːmɪtiSự phù hợp
Contemporary culture / modern culture kənˈtɛmpərəri ˈkʌlʧə / ˈmɒdən ˈkʌlʧə Văn hoá đương đại
Cultural ˈkʌlʧərəl Thuộc về văn hóa
Cultural assimilation ˈkʌlʧərəl əˌsɪmɪˈleɪʃ(ə)n Sự đồng hoá văn hoá
Cultural degradation ˈkʌlʧərəl ˌdɛgrəˈdeɪʃən Sự xói hao về mặt mày văn hoá
Cultural diversityˈkʌlʧərəl daɪˈvɜːsɪtiSự nhiều mẫu mã về văn hóa
Cultural exchange ˈkʌlʧərəl ɪksˈʧeɪnʤ Trao thay đổi văn hoá
Cultural festival ˈkʌlʧərəl ˈfɛstəvəl Lễ hội văn hoá
Cultural globalization ˈkʌlʧərəl ˌgləʊb(ə)laɪˈzeɪʃ(ə)n Toàn cầu hoá văn hoá
Cultural heritageˈkʌlʧərəl ˈhɛrɪtɪʤDi sản văn hóa
Cultural integration ˈkʌlʧərəl ˌɪntɪˈgreɪʃən Sự hội nhập văn hoá
Cultural normsˈkʌlʧərəl nɔːmzChuẩn mực văn hóa
Cultural richness/ cultural diversity ˈkʌlʧərəl ˈrɪʧnɪs/ ˈkʌlʧərəl daɪˈvɜːsɪti Sự nhiều mẫu mã văn hoá
Cultural specificity ˈkʌlʧərəl ˌspɛsəˈfɪsɪti Nét đặc thù văn hoá
Cultural traditionsˈkʌlʧərəl trəˈdɪʃənzVăn hóa truyền thống
Cultural uniqueness ˈkʌlʧərəl juːˈniːknəs Nét văn hoá quánh sắc
CulturallyˈkʌlʧərəliVề mặt mày văn hóa
CultureˈkʌlʧəVăn hóa
Culture diffusionˈkʌlʧə dɪˈfjuːʒənTruyền bá văn hóa
Culture shock ˈkʌlʧə ʃɒk Sốc văn hoá
Cultured = well-educated, well-read, intelligent, politeˈkʌlʧəd = wɛl-ˈɛʤu(ː)keɪtɪd, wɛl-riːd, ɪnˈtɛlɪʤənt, pəˈlaɪtNgười đem văn hóa
CurrencyˈkʌrənsiTiền tệ
Deep-rooted culture ˈdiːpˈruːtɪd ˈkʌlʧə Văn hoá bám sâu sắc vô nơi bắt đầu rễ
DiscriminationdɪsˌkrɪmɪˈneɪʃənPhân biệt đối xử
Exotic culture ɪgˈzɒtɪk ˈkʌlʧə Văn hoá quốc tế đột nhập, văn hoá nước ngoài lai
Fine artfaɪn ɑːtNghệ thuật
Folk culture fəʊk ˈkʌlʧə Văn hoá dân gian
FolkloreˈfəʊklɔːTập quán
GlobalˈgləʊbəlToàn cầu
Globalisationˌgləʊb(ə)laɪˈzeɪʃ(ə)nToàn cầu hóa
HeritageˈhɛrɪtɪʤDi sản
Historic sitehɪsˈtɒrɪk saɪtDi tích lịch sử
Indigenous culture ɪnˈdɪʤɪnəs ˈkʌlʧə Văn hoá phiên bản địa
Lingua francaˈlɪŋgwə ˈfræŋkəMột ngữ điệu thịnh hành được dùng bởi vì những người dân thưa những ngữ điệu không giống nhau như giờ u đẻ của họ
LinguisticlɪŋˈgwɪstɪkThuộc về ngôn ngữ
Local culture ˈləʊkəl ˈkʌlʧə Văn hoá địa phương
Melting-pot society / multi-cultural society ˈmɛltɪŋˈpɒt səˈsaɪəti / ˈmʌltɪ-ˈkʌlʧərəl səˈsaɪəti Xã hội nhiều văn hoá, nhiều sắc tộc
MulticulturalˌmʌltɪˈkʌlʧərəlĐa văn hóa
MythologymɪˈθɒləʤiThần thoại
National culture legacy ˈnæʃənl ˈkʌlʧə ˈlɛgəsi Di sản văn hoá quốc gia
National identity ˈnæʃənl aɪˈdɛntɪti Bản sắc dân tộc
PrejudiceˈprɛʤʊdɪsĐịnh con kiến (thiên về cảm xúc)
Race conflict reɪs ˈkɒnflɪkt Xung đột sắc tộc
Racism ˈreɪsɪzm Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
Ritual ˈrɪʧʊəl Lễ nghi
SegregationˌsɛgrɪˈgeɪʃənPhân phân chia (chủng tộc, nam nữ,…)
Show prejudice (against sb/st) ʃəʊ ˈprɛʤʊdɪs (əˈgɛnst)Thể hiện tại thành kiến với ai/cái gì
Social culture ˈsəʊʃəl ˈkʌlʧə Văn hoá xã hội
StereotypeˈstɪərɪətaɪpĐịnh con kiến (theo tư tưởng)
ValuesˈvæljuːzGiá trị
Intangible cultural heritage of humanity ɪnˈtændʒəbl ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ əv hjuːˈmænətiDi sản văn hóa truyền thống phi vật thể của nhân loại
The total loss of cultural identitySự tấn công tổn thất phiên bản sắc văn hoá 
 • Xem thêm: environment là gì

Bài ghi chép giờ Anh chủ thể Culture

Đề bài: Describe a foreign culture that you are interested in.

Từ vựng cần thiết nhớ:

 • Hexagonal country (n): tổ quốc hình lục giác (chỉ nước Pháp)
 • A profound influence (n): tác động sâu sắc sắc
 • Colonization (n): nằm trong địa
 • Baguette (n): bánh mỳ Pháp
 • To make a nice break from: khác hoàn toàn với
 • To the same degree as: như thể như
 • An unfavourable difference (n): một sự khác lạ bất lợi
 • To catch up with friends (v): nói chuyện với chúng ta bè
 • To develop the habit (v): tạo hình thói quen
 • To look closely (v): coi kỹ, nhằm ý kỹ
 • To detect (v): nhìn thấy, thăm dò ra
 • Similarity (n): sự như thể nhau
 • Contemporary (adj): đương thời

Bài giờ Anh chủ thể Culture

When mentioning a culture that I find interesting, I would lượt thích to lớn talk about the culture of France, or Paris particularly. The western culture of this hexagonal country’s capitalhas had a profound influence on modern Vietnamese culture, due to lớn more kêu ca 100 years of colonization. However, I only experienced the “real” French culture  when I had a trip to lớn Paris last year.

The food, especially the bread, is the first thing that springs to lớn mind when I think about Paris. I appreciate how most Parisians buy fresh baguettes every morning, usually from little local bakeries or “patisseries”. It makes a nice break from the loaves of sliced bread from the supermarket, this is quite similar in Vietnam, however, we usually don’t eat bread, or “banh mi” every day. Moreover, Parisians don’t appear to lớn khuông friendships with their coworkers to the same degree as we Vietnamese vì thế here, which is one slightly unfavourable difference I observed there.

One last thing to lớn notice is the café culture in Paris. You can always find an interesting place to lớn sit down, enjoy a cup of coffee, catch up with friends, or just watch life as it happens. In fact, I developed the habit of ordering a croissant or a cake at every beautiful café I came across. I appreciate this culture because, if you look closely enough, you can detect similarities between modern Vietnamese and contemporary Parisian culture.

Bản dịch Bài ghi chép giờ Anh chủ thể Culture

Khi nói đến một nền văn hóa truyền thống nhưng mà tôi thấy thú vị, tôi ham muốn nói đến văn hóa truyền thống của Pháp, hoặc nhất là Paris. Nền văn hóa truyền thống phương Tây của thủ đô của tổ quốc hình lục giác này đang được đem tác động thâm thúy cho tới nền văn hóa truyền thống VN tiến bộ, vì thế rộng lớn 100 năm bị đô hộ. Tuy nhiên, tôi chỉ được trải qua văn hóa truyền thống Pháp “thực sự” Lúc đem chuyến du ngoạn cho tới Paris vô năm ngoái.

Thức ăn, nhất là bánh mỳ, là vấn đề trước tiên tôi nghĩ về cho tới Lúc nghĩ về về Paris. Tôi review cao cơ hội đa số người dân Paris mua sắm bánh mỳ baguette tươi tỉnh hằng ngày, thông thường là kể từ những tiệm bánh nhỏ hoặc “cửa mặt hàng bánh ngọt” khu vực. Nó tạo thành một sự phá huỷ cơ hội tuyệt hảo kể từ những ổ bánh mỳ thái lát vô cửa hàng, điều này khá như thể ở VN, tuy vậy, tất cả chúng ta thông thường ko ăn bánh mỳ, hoặc “bánh mì” từng ngày. Hơn nữa, người Paris nhượng bộ như ko tạo hình tình chúng ta với người cùng cơ quan của mình ở tại mức chừng tương tự như người VN tất cả chúng ta ở phía trên, cơ là 1 điểm khác lạ tương đối bất lợi nhưng mà tôi để ý thấy ở cơ.

Một điều ở đầu cuối cần thiết lưu ý là văn hóa truyền thống coffe ở Paris. quý khách hàng luôn luôn rất có thể nhìn thấy một điểm thú vị nhằm ngồi xuống, hương thụ một tách coffe, bắt gặp đồng minh hoặc chỉ để ý cuộc sống thường ngày ra mắt thế nào. Trên thực tiễn, tôi đã tạo ra thói quen thuộc gọi bánh sừng trườn hoặc bánh ngọt ở từng quán coffe rất đẹp nhưng mà tôi trải qua. Tôi review cao nền văn hóa truyền thống này cũng chính vì, nếu khách hàng để ý đầy đủ kỹ, chúng ta có thể trừng trị hình thành những điểm tương đương thân mật văn hóa truyền thống VN tiến bộ và văn hóa truyền thống Paris tiện nghi.

Bài khuôn IELTS Writing Task 2 chủ thể Culture

Đề bài

Multicultural societies, in which there is a mixture of different ethnic peoples, bring more benefits kêu ca drawbacks to lớn a country. To what extent vì thế you agree or disagree? Các vương quốc nhiều văn hóa truyền thống, điểm đem sự kí thác bôi thân mật nhiều nền văn hóa truyền thống không giống nhau thì đem đến nhiều quyền lợi rộng lớn là bất lợi cho tới xã hội. quý khách hàng đồng ý hay là không đồng ý với đánh giá và nhận định này?

Mẫu câu trả lời

Multiculturalism can bring a myriad of benefits to lớn the country and its people as well. With a rich blend of peoples, cultures and lifestyles, the country is more vibrant and fascinating, thus are more likely to lớn attract visitors from many parts of the world. For example, Singapore, a cosmopolitan thành phố comprised of Malay, Chinese, Indian and Western influences, was the fifth most visited country in the world in 2018, and this made tourism become a major contributor to lớn its economy.

Another advantage for those living in a culturally diverse country is that they can easily get access to lớn an enormous reservoir of knowledge, ranging from unique customs to lớn different philosophies and work attitudes. 

(Bên cạnh những bất lợi thì ngôi nhà nghĩa nhiều văn hóa truyền thống rất có thể đưa đến nhiều quyền lợi cho tới tổ quốc và nguyên con đứa ở xã hội cơ nữa. Với sự nhiều mẫu mã đa dạng về quả đât, văn hóa truyền thống và lối sinh sống, điểm ấy tiếp tục trở thành sống động và thú vị rộng lớn, nhờ cơ rất có thể hấp dẫn nhiều khác nước ngoài rẽ thăm hỏi rộng lớn. Ví dụ, Singapore, là 1 TP. Hồ Chí Minh quốc tế chịu đựng tác động từ khá nhiều nền văn hóa truyền thống Malaysia, Trung Quốc, đè Độ và văn hóa truyền thống phương Tây, đang được xếp loại 5 theo đuổi khuôn khổ những TP. Hồ Chí Minh được rẽ thăm hỏi tối đa bên trên toàn cầu năm 2018, và điều này biến đổi phượt phát triển thành mối cung cấp góp sức đa phần cho tới nền tài chính nước ngôi nhà.

Một ưu thế không giống của những người dân sinh sống ở vương quốc nhiều văn hóa truyền thống này đó là chúng ta rất có thể đơn giản tiếp cận kho báu kiến thức và kỹ năng mập mạp trải kể từ những phong tục khác biệt cho tới những triết lý và thái chừng thao tác.)

Những thắc mắc thông thường bắt gặp vô chủ thể Culture

Do you think it’s important to lớn know about other cultures?

I think it’s very important to lớn learn about other cultures. Not only will you find things interesting, but it will also make it easier for you to lớn interact with native speakers if you’ve ever interacted with them. Also, it makes doing business with those cultures a lot easier. It is important to lớn be educated about the world and not just withdraw into your own country.

Xem thêm: spectrum là gì

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ về việc học hỏi và giao lưu những nền văn hóa truyền thống không giống rất rất cần thiết. Bởi việc này không chỉ là giúp đỡ bạn nhìn thấy những điều thú vị mà còn phải biến đổi việc tiếp xúc với những người phiên bản địa trở thành đơn giản rộng lớn nếu khách hàng từng xúc tiếp với chúng ta. Trong khi việc nắm rõ về văn hóa truyền thống còn khiến cho việc marketing trở thành tiện lợi rộng lớn. Đừng nên chỉ có thể biết từng nền văn hóa truyền thống của vương quốc bản thân, điều cần thiết là cần đem kiến thức và kỹ năng về những nền văn hóa truyền thống bên trên toàn cầu.

How can we benefit from learning about other cultures?

Some of the ways that people can benefit from other cultures are in business, personal relationships, and in self-improvement. In business, it’s important to lớn know a little about whatever culture you plan to lớn work in.

For example, in Muslim cultures, shaking hands with the left hand is considered extremely rude. If you don’t know it, it could hurt your business opportunities. Also, it’s important to lớn simply improve yourself by learning as much as you can about different cultures.

Dịch nghĩa: Một số nghành nghề dịch vụ quả đât rất có thể sẽ có được quyền lợi Lúc nắm rõ về những nền văn hóa truyền thống khác ví như marketing, quan hệ cá thể và trở nên tân tiến phiên bản thân mật. Trong marketing, việc biết một ít về nền văn hóa truyền thống chúng ta dự tính thao tác rất rất cần thiết.

Ví dụ, vô văn hóa truyền thống Hồi giáo, hợp tác thủ công bằng tay trái ngược sẽ là rất rất bất trang nhã. Nếu chúng ta ko biết điều này, chúng ta có thể tổn thất cút thời cơ liên minh. Trong khi chúng ta càng biết nhiều về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau, phiên bản thân mật các bạn sẽ càng ngày càng trở nên tân tiến rộng lớn.

What vì thế you think is the best way to lớn learn about another culture?

Obviously the best way to lớn learn about a culture is to lớn go there and experience it. If you can feel the culture with your own eyes, it will be a lot easier for you to lớn accept everything. But I think you can also learn a lot about other cultures by reading books about them. Reading about people’s experiences in foreign lands is a wonderful thing.

Dịch nghĩa: Rõ ràng cơ hội cực tốt nhằm học tập về một nền văn hóa truyền thống đó là tiếp cận cơ và hưởng thụ. Nếu chúng ta có thể cảm biến văn hóa truyền thống bởi vì chủ yếu hai con mắt bản thân, việc đồng ý tất cả tiếp tục trở thành đơn giản và giản dị rộng lớn thật nhiều. Nhưng tôi nghĩ về chúng ta cũng rất có thể học tập được không ít về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau bằng phương pháp xem sách về bọn chúng. Đọc về những hưởng thụ của những người không giống bên trên vùng khu đất phiên bản địa là 1 điều tuyệt hảo.

Do you think that learning foreign languages can help us understand foreign cultures?

I’m not sure that just learning a language is a good way to lớn learn about a culture, but most places where you learn a language will help you learn about the culture indirectly. However, language alone is not enough to lớn fully understand culture.

For example, German is a really harsh language, but Germans are not harsh people. You really need to lớn learn more kêu ca the language if you want to lớn learn a culture.

Dịch nghĩa: Tôi ko chắc chắn là việc chỉ học tập ngữ điệu mới nhất là cơ hội cực tốt nhằm nắm rõ về một nền văn hóa truyền thống, tuy nhiên trong đa số những điểm bạn làm việc nước ngoài ngữ tiếp tục giúp đỡ bạn học tập được văn hóa truyền thống một cơ hội loại gián tiếp. Tuy nhiên, chỉ ngữ điệu thôi thì ko đầy đủ nhằm nắm rõ không còn về văn hóa truyền thống.

Ví dụ, giờ Đức là ngữ điệu rất rất khó khăn, tuy nhiên người Đức ko hề khó tính khó nết như ngữ điệu của tôi. quý khách hàng rất cần được học tập nhiều loại rộng lớn ngữ điệu nếu như mình thích nắm rõ về văn hóa truyền thống.

Đặt câu với Culture bởi vì giờ Anh

Foreign literature books provide kids with in-depth knowledge about cultural and traditional values of different parts of the world. Sách văn học tập quốc tế hỗ trợ cho tới trẻ nhỏ kiến thức và kỹ năng nâng cao về những độ quý hiếm văn hóa truyền thống và truyền thống lâu đời của những chống không giống nhau bên trên toàn cầu.

This can help them to lớn avoid culture shock or other culture-related problems when they travel abroad or work for an international company in the future. Điều này rất có thể hùn chúng ta tách sốc văn hóa truyền thống hoặc những yếu tố tương quan cho tới văn hóa truyền thống không giống Lúc bọn chúng ra đi quốc tế hoặc thao tác cho 1 doanh nghiệp quốc tế vô sau này.

True religions rung rinh the ethical and cultural foundations for humanity, aiding in the development of the essential moral code to lớn maintain social stabilityCác tôn giáo chân chủ yếu đặt điều nền tảng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa truyền thống cho tới quả đât, tương hỗ sự trở nên tân tiến của những quy tắc đạo đức nghề nghiệp chính yếu nhằm giữ lại sự ổn định tấp tểnh xã hội

The thành phố provides plenty of tour guides and fliers fill with useful information for visitors to lớn soak in the culture and history of the area. Thành phố hỗ trợ cung ứng thật nhiều hướng dẫn viên du lịch và tờ rơi với tương đối nhiều vấn đề hữu ích cho tới khách hàng tham ô quan tiền nhằm chúng ta nắm rõ rộng lớn về văn hoá và lịch sử hào hùng của chống cơ.

The traditional Vietnamese celebration of Tet is distinctive in cultureTết truyền thống của VN là đường nét rực rỡ vô văn hóa

On New Year’s Eve, we các buổi party and light off fireworksVào tối kí thác quá, Shop chúng tôi tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội và nhen nhóm pháo sáng

Vietnamese Tet traditional holiday is a Cultural uniqueness – Ngày Tết truyền thống lâu đời là 1 đường nét văn hóa truyền thống khác biệt của Việt Nam

Xem thêm: inside là gì

5/5 - (1 bình chọn)