đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3

4.2/5 - (113 bình chọn)

Nội dung đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3

I. Tìm kể từ không giống loại

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3

1. A. MaiB. NgaC. HiD. Hoa
2. A. howB. whatC. PeterD. who
3. A. myB. nameC. yourD. his
4. A. LindaB. meetC. TonyD. Peter
5. A. amB. isC. spellD. are

II. Chọn đáp án chính.

1. How _________ you?

A. am

B. is

C. are

D. it

2. Good bye. ______ you later.

A. What

B. See

C. How

D. Are

3. __________. I am Linda

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

4. Good bye. See you __________.

A. later

B. late

C. How

D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello

B. Good-bye

C. What

D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. he

B. she

C. that

D. dog

7. How are you?

A. I’m fine, thanks

B. yes, please

C. I’m nine years old

8. How …………are you?

A. year

B. old

C. do

D. name

9. Hi. My name ……Nam.

A. is

B. are

C. am

D. and

10.How are….?

A. your

B. you

C. she

D. he

III. Read and match.

1. HelloA. are you?
2. Hi,B. thanks.
3. HowC. I’m Nam
4. I’m fine,D. vĩ đại meet you.
5. NiceE. Mai. I’m Quan.

IV. Reorder the word vĩ đại make complete sentences.

1. Am/hello/Trang/I

…………………………………………………………………………………

2. You/ meet/ nice/ to

…………………………………………………………………………………

3. Thanks/ fine/ I’m

…………………………………………………………………………………

4. You/ how/ are/ ?/

……………………………………………………………………………………

5. Name/ my/ Phong/ is

……………………………………………………………………………..

V. Read and tick True or False.

Hello. My name is Nam. I’m eight years old. I’m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary
school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is
seven and Linda is nine. They’re my friend too.

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old

5. Peter and Linda are Nam’s friend

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3

I. Tìm kể từ không giống loại

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – B; 5 – C

II. Chọn đáp án chính.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – A; 5 – D; 6 – C; 7 – A; 8 – B; 9 – A; 10 – B

III. Read and match.

1 – E; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – D

IV. Reorder the word vĩ đại make complete sentences.

1 – Hello, I am Trang.

2 – Nice vĩ đại meet you.

3 – I’m fine, thanks.

4 – How are you?

5 – My name is Phong.

V. Read and tick True or False.

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – F; 5 – T

Đề ganh đua cuối kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

I. Chọn kể từ không giống loại

1.nameshehethey
2.classroomlibraryitbook
3.smallIt’sbignew
4.bookthatpenpencil
5.myyourbrotherhis

II. Chọn đáp án đúng

1. How _________ you?

A. am

B. is

C. are

D. It

2. Good bye. _________ you later.

A. What

B. See

C. How

D. Are

3……….. it a pen?

A. is

B. See

C. am

D. bye

4. It is ___________ table.

A. is

B. a

C. an

D. you

5. __________. I am Linda

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

6. How _________ she?

A. am

B. is

C. are

D. It

7. Hello. Nice vĩ đại ______ you.

A. What

B. See

C. How

D. Are

8. It ________ a dog.

A. is

B. See

C. am

D. bye

9. It is ___________ táo bị cắn dở.

A. is

B. a

C. an

D. you

10. __________. I am Linda.

A. Hello

B. Good-bye

C. It

D. You

III. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. name’s / Li Li/ my.

…………………………………

2. I’m/ thank/ you/ fine.

…………………., ……………

3. your/ please/ book/ open.

…………………………………

4. in/ may/ out/ I/ ?

…………………………………

5. this/ school/ my/ is.

…………………………………

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

I. Chọn kể từ không giống loại

1. name 2. it 3. It’s 4. that 5. brother

II. Chọn đáp án đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. My name is Li Li.

2. I’m fine, thank you.

3. Open your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school?

Đề ganh đua môn Tiếng Anh 3 học tập kì 1 năm học tập năm trước – 2015

I. Khoanh tròn xoe vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp chính nhất. (4 điểm)

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ………name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết lách chì.

a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

4. How tự you ……. your name?

a. what b. is c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6. What is this?

a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một trong những vần âm muốn tạo trở thành một kể từ trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối những kể từ Tiếng Việt ở cột A phù phù hợp với những kể từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).

AB
1) cây viết lách mựca/ apple
2) ngược táob/ pencil
3) cây viết lách chìc/ pen
4) vật dụng chuốt viết lách chìd/ School bag
5) cái cặpe/ rubber
6) cây thước kẻf/ book
7) viên tẩyg/ Pencil sharpener
8) quyển sáchh/ ruler

IV. Sắp xếp những kể từ trở thành câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> …………………………………..

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> …………………………………….

3. Mai/ am/ I/ .

=> …………………………………….

4. are/ How/ you /?

=> …………………………………….

V. Trả lời nói câu hỏi: (1điểm)

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 3 năm năm trước – 2015

I. Khoanh tròn xoe vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp chính nhất. (4 điểm) Mỗi câu chính 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một trong những vần âm muốn tạo trở thành một kể từ trả chỉnh: (1điểm) Mỗi câu chính 0,25đ.

a. computer b. Library

c. pencil d. friend

III. Nối những kể từ Tiếng việt ở cột A phù phù hợp với những kể từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm) Mỗi câu chính 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

IV. Sắp xếp trở thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu chính 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How tự you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

V. Trả lời nói câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu chính 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu vấn đáp đúng trong những ngoặc, tiếp sau đó viết lách nhập điểm trống không.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu trả chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cát.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 số 2

I. Find the odd one out.

1. A. howB. whatC. Peter
2. A. myB. nameC. your
3. A. LindaB. meetC. Tony
4. A. amB. isC. spell
5. A. howB. helloC. hi

II. Reorder the words vĩ đại make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.
2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice vĩ đại meet you, too.
5. Nice vĩ đại meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How tự you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 số 2

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How tự you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3 chiều.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Xem thêm: rise and shine là gì

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 số 3

I. Reorder the letters vĩ đại have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order vĩ đại make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 số 3

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How tự you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 lịch trình mới

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu vấn đáp đúng trong những ngoặc, tiếp sau đó viết lách nhập điểm trống không.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu trả chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cát.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 số 2

I. Find the odd one out.

1. A. howB. whatC. Peter
2. A. myB. nameC. your
3. A. LindaB. meetC. Tony
4. A. amB. isC. spell
5. A. howB. helloC. hi

II. Reorder the words vĩ đại make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.
2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice vĩ đại meet you, too.
5. Nice vĩ đại meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How tự you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 số 2

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How tự you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3 chiều.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 số 3

I. Reorder the letters vĩ đại have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order vĩ đại make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 số 3

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How tự you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh

A. LISTENING.

Part 1: Listen and match.

Ví dụ: 0 → B

Part 2: Listen and number.

B. READING AND WRITING

Part 1: Look and circle the best answer.

Part 2: Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

Part 3: Re-order the words vĩ đại make the sentences.

1. your / Close / , please. / book

→…………………………………………………….

2. her / What / name ? / is

→…………………………………………………….

3. you / much. / Thank / very

→…………………………………………………….

4. tự / How / spell / you/ name? / your

→…………………………………………………….

Part 4: Look and choose the best answer.

Ví dụ: .

0. I play_________

A. basketball

B. badminton

C. chess

1. These are my_________________

A. notebooks

B. pencil cases

C. rulers

2. I play ____________________

A. table tennis

B. football

C. chess

3. Do you like____________?

A. hide-and-seek

B. skating

C. skipping

4. I’m_________________ years old.

A. ten

B. eight

C. six

Part 5: Match each question with a suitable answer.

AKết quảB
1. How are you?a. My name is Peter
2. What’s your name?b. I’m eight years old.
3. How old are you?c. I play chess
4. What tự you tự at break time?d. I’m fine. thank you.

Part 6: Read and complete the paragraph with the suitable word.

nine – name – school – is

Hello. My (1)_____________ is Nga. I’m (2)______________years old. I’m in class 3A. This is my (3)_____________. It’s big. It has ten classrooms, a thể hình, a library and a computer room. It (4) _____________ very beautiful.

Đáp án đề thi

A. Listening

Part 1: Listen and draw the lines.

Key:

1. A

2. D

3. E

4. C

Part 2: Listen and number.

1. b

2. a

3. d

4. c

B. Reading and writing

Part 1: Look and circle the best answer.

1. pen

2. library

3. football

4. nine

Part 2 : Look and fill in the blank with the correct letters, using the given letters below.

1. Close your book, please.

2. What is her name?.

3. Thank you very much.

4. How tự you spell your name?

Part 3: Re-order the words vĩ đại make the sentences.

1. Open your book, please!

2. These are my pencils.

3. My school is big.

4. I lượt thích badminton.

Part 4: Look and choose the best answer.

1. B

2. A

3. C

4. B

Part 5: Match each question with a suitable answer.

1. E

2. A

3. B

4. D

Part 6: Read and complete the paragraph with the suitable word.

1. name

2. nine

3. school

4. is

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn xoe vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp chính nhất. (4 điểm)

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ………name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết lách chì.

a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

4. How tự you ……. your name?

a. what b. is c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một trong những vần âm muốn tạo trở thành một kể từ trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối những kể từ Tiếng Việt ở cột A phù phù hợp với những kể từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm).

AB
1) cây viết lách mựca/ apple
2) ngược táob/ pencil
3) cây viết lách chìc/ pen
4) vật dụng chuốt viết lách chìd/ School bag
5) cái cặpe/ rubber
6) cây thước kẻf/ book
7) viên tẩyg/ Pencil sharpener
8) quyển sáchh/ ruler

IV. Sắp xếp những kể từ trở thành câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> …………………………………..

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> …………………………………….

3. Mai / am / I / .

=> …………………………………….

4. are / How / you /?

=> …………………………………….

V. Trả lời nói câu hỏi: (1điểm)

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

Đáp án:

I. Khoanh tròn xoe vần âm a, b hoặc c trước câu vấn đáp chính nhất. (4 điểm)

Mỗi câu chính 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một trong những vần âm muốn tạo trở thành một kể từ trả chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu chính 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

III. Nối những kể từ Tiếng việt ở cột A phù phù hợp với những kể từ Tiếng anh ở cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu chính 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp trở thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu chính 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How tự you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời nói câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu chính 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH CHO CÁC SỐ SAU

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT

a. H__L__ __: _________________________________

b. G__ __D__Y__: _____________________________

c. __IN__: ____________________________________

d. H__ __ OL__: _______________________________

e. N__ C__: ___________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a. SEY: _________________________________________________

b. LUBE: _______________________________________________

c. XSI: _________________________________________________

d. THERFA: _____________________________________________

e. ESE: _________________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a. Hello. __________ Phong. What __________ your __________?

b. Hi, Phong. __________ name __________ Nga. Nice __________ __________ you.

c. How __________ you __________ __________ name?

d. __________ N – G – A, Nga.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a. How tự you spell your name?

______________________________________________________

b. How old are you?

______________________________________________________

c. Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d. Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e. Who is that? (friend, Huong)

Xem thêm: bronze là gì