để thu được hình chiếu bằng hướng chiếu từ

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9 (Cánh diều 2023): Hình chiếu vuông góc

Bạn đang xem: để thu được hình chiếu bằng hướng chiếu từ

Với tóm tắt lý thuyết Công nghệ lớp 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc sách Cánh diều hay, chi tiết cùng với bài tập trắc nghiệm chọn lọc có đáp án giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Công nghệ 10.

Công nghệ lớp 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc

A. Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc

I. Phương pháp hình chiếu vuông góc

– Là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng.

– Các phương pháp hình chiếu vuông góc:

+ Phương pháp góc chiếu thứ nhất

+ Phương pháp góc chiếu thứ ba

– Nội dung phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Vị trí vật thể: đặt trong góc tạo bởi ba mặt phẳng vuông góc với nhau từng đôi một

+ Chiếu vật thể bừng phép chiếu vuông góc

+ Xoay mặt phẳng hình chiếu bằng xuống 900, mặt phẳng hình chiếu cạnh sang phải 900

– Tên gọi hình chiếu:

+ Hình chiếu từ trước: hình chiếu đứng

+ Hình chiếu từ trên: hình chiếu bằng

+ Hình chiếu từ trái: hình chiếu cạnh

– Quy định:

+ Số hình chiếu phải đủ thể hiện hình dạng vật thể

+ Đường bao khuất, cạnh khuất vẽ nét đứt mảnh

+ Đường trục, đường tâm vẽ bằng nét gạch dài chấm mảnh

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều  (ảnh 1)

II. Vẽ hình chiếu vuông góc

– Bước 1: Phân tích vật thể

– Bước 2: Chọn hướng chiếu

– Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

– Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

– Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

– Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều  (ảnh 1)

B. Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc

Câu 1. Vẽ hình chiếu vuông góc thực hiện theo mấy bước?

A. 2                                                                         

B. 4

C. 6                                                                          

D. 8

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 2. Bước đầu tiên của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Phân tích vật thể

B. Chọn hướng chiếu

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 3. Bước 2 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Phân tích vật thể

B. Chọn hướng chiếu

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 4. Bước 3 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Phân tích vật thể

B. Chọn hướng chiếu

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 5. Bước 4 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Phân tích vật thể

B. Chọn hướng chiếu

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 6. Hình chiếu vuông góc là hình biểu diễn mấy chiều vật thể?

A. 1                                                                         

Xem thêm: legal person là gì

B. 2

C. 3                                                                          

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình chiếu vuông góc là hình biểu diễn 2 chiều vật thể, do vậy để thể hiện được đầy đủ hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường phải sử dụng nhiều hình chiếu.

Câu 7. Có mấy phương pháp chiếu góc?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                          

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 phương pháp chiếu góc:

+ Phương pháp chiếu góc thứ nhất

+ Phương pháp chiếu góc thứ ba

Câu 8. Em hãy cho biết, có phương pháp chiếu góc nào?

A. Phương pháp chiếu góc thứ nhất

B. Phương pháp chiếu góc thứ ba

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 phương pháp chiếu góc:

+ Phương pháp chiếu góc thứ nhất

+ Phương pháp chiếu góc thứ ba

Câu 9. Phương pháp chiếu góc thứ nhất được sử dụng ở:

A. Việt Nam

B. Một số nước châu Á

C. Một số nước châu Âu

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Việt Nam và một số nước ở châu Á, châu Âu thường sử dụng phương pháp góc chiếu thứ nhất để biểu diễn hình chiếu vuông góc của vật thể.

Câu 10. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi mấy mặt phẳng? 

A. 1                                                                         

B. 2

C. 3                                                                          

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi 3 mặt phẳng hình chiếu vuông góc với nhau từng đôi một.

Câu 11. Bước 5 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Vẽ hình chiếu cạnh

B. Hoàn thiện bản vẽ

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 12. Bước 6 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Vẽ hình chiếu cạnh

B. Hoàn thiện bản vẽ

C. Vẽ hình chiếu đứng

D. Vẽ hình chiếu bằng

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc gồm 6 bước:

+ Bước 1: Phân tích vật thể

+ Bước 2: Chọn hướng chiếu

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu bằng

+ Bước 5: Vẽ hình chiếu cạnh

+ Bước 6: Hoàn thiện bản vẽ

Câu 13. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng người ta nhìn theo hướng chiếu nào?

A. Nhìn từ trước vào

B. Nhìn từ trên xuống

C. Nhìn từ trái sang

D. Cả 3 hướng đều đúng

Đáp án đúng: A

Giải thích: Với phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Hình chiếu đứng: nhìn theo hướng từ trước vào

+ Hình chiếu bằng: nhìn theo hướng từ trên xuống

+ Hình chiếu cạnh: nhìn theo hướng từ trái sang

Câu 14. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu bằng người ta nhìn theo hướng chiếu nào?

A. Nhìn từ trước vào

B. Nhìn từ trên xuống

C. Nhìn từ trái sang

D. Cả 3 hướng đều đúng

Đáp án đúng: B

Giải thích: Với phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Hình chiếu đứng: nhìn theo hướng từ trước vào

+ Hình chiếu bằng: nhìn theo hướng từ trên xuống

+ Hình chiếu cạnh: nhìn theo hướng từ trái sang

Câu 15. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu cạnh người ta nhìn theo hướng chiếu nào?

A. Nhìn từ trước vào

B. Nhìn từ trên xuống

C. Nhìn từ trái sang

D. Cả 3 hướng đều đúng

Đáp án đúng: C

Giải thích: Với phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Hình chiếu đứng: nhìn theo hướng từ trước vào

+ Hình chiếu bằng: nhìn theo hướng từ trên xuống

+ Hình chiếu cạnh: nhìn theo hướng từ trái sang

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9 (Cánh diều 2023): Hình chiếu vuông góc
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: difficulty là gì