demonstrate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to demonstrate
Phân kể từ hiện tại tại demonstrating
Phân kể từ quá khứ demonstrated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại demonstrate demonstrate hoặc demonstratest¹ demonstrates hoặc demonstrateth¹ demonstrate demonstrate demonstrate
Quá khứ demonstrated demonstrated hoặc demonstratedst¹ demonstrated demonstrated demonstrated demonstrated
Tương lai will/shall² demonstrate will/shall demonstrate hoặc wilt/shalt¹ demonstrate will/shall demonstrate will/shall demonstrate will/shall demonstrate will/shall demonstrate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại demonstrate demonstrate hoặc demonstratest¹ demonstrate demonstrate demonstrate demonstrate
Quá khứ demonstrated demonstrated demonstrated demonstrated demonstrated demonstrated
Tương lai were to demonstrate hoặc should demonstrate were to demonstrate hoặc should demonstrate were to demonstrate hoặc should demonstrate were to demonstrate hoặc should demonstrate were to demonstrate hoặc should demonstrate were to demonstrate hoặc should demonstrate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại demonstrate let’s demonstrate demonstrate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.