dissolve là gì

/dɪˈzɒlv/

Thông dụng

Ngoại động từ

Rã rời khỏi, tan chảy, phân huỷ
Hoà tan; thực hiện tan ra
sun dissolves ice
mặt trời thực hiện băng tan ra
to be dissolved in tears
(nghĩa bóng) váy đầm đìa nước đôi mắt, giàn giụa nước mắt
Giải nghiền (nghị viện, quốc hội...); giải thể (công ty, tổ chức triển khai...)
Huỷ quăng quật (giao kèo, cuộc hôn nhân gia đình...)
Làm tan, thực hiện biến đổi cút (mây loà, hình hình họa...)

Nội động từ

Rã rời khỏi, tan chảy, phân huỷ
Hoà tan; tan ra
ice dissolves in the sun
băng tan bên dưới ánh mặt mũi trời
Giải nghiền, bị giải thể (nghị viện, quốc hội); giải thể, bị giải thể (công ty, tổ chức triển khai...)
Bị huỷ bỏ
Tan biến đổi, biến đổi mất
(điện ảnh) nhòa, chồng
to dissolve in
mờ đóng
to dissolve out
mờ sáng

Danh từ

(điện ảnh) sự nhòa chồng

Hình thái từ

  • Ved : dissolved
  • Ving: dissolving

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

dissolve

Giải mến VN: Là quy trình vô hiệu ranh giới trong những đối tượng người dùng vùng kề nhau đem nằm trong độ quý hiếm so với một tính chất xác lập.

Bạn đang xem: dissolve là gì

Vật lý

làm tan biến

Kỹ thuật cộng đồng

hòa tan
làm tan

Kinh tế

chấm dứt
giải nghiền (quốc hội...)
giải thể
hòa tan
hủy
hủy quăng quật (hợp đồng...)
pha loãng

Địa chất

hòa tan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
defront , deliquesce , diffuse , fluidify , flux , fuse , liquefy , liquesce , render , lập cập , soften , thaw , waste away , break down , break into pieces , break up , crumble , decline , decompose , dilapidate , disband , disperse , dissipate , dwindle , evanesce , evaporate , fade , melt away , perish , separate , unmake , vanish , abrogate , adjourn , annihilate , cancel , collapse , decimate , demolish , destroy , destruct , discharge , dismiss , disorganize , disunite , divorce , tự away with , over , eradicate , invalidate , loose , overthrow , postpone , put an over to lớn , quash , render void , repeal , resolve into , ruin , máy chủ , shatter , shoot , suspend , terminate , vacate , void , wind up , wrack , wreck , disintegrate , fragment , fragmentize , melt , fade out , annul , disappear , discontinue , leach , macerate , relent , sunder , undo

Từ trái ngược nghĩa

verb
coagulate , concentrate , solidify , unmix , appear , assemble , integrate , put together , unite , continue , marry , resolve

Xem thêm: overhaul là gì