drench là gì

Bạn đang xem: drench là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to drench
Phân kể từ hiện nay tại drenching
Phân kể từ vượt lên trên khứ drenched
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại drench drench hoặc drenchest¹ drenches hoặc drencheth¹ drench drench drench
Quá khứ drenched drenched hoặc drenchedst¹ drenched drenched drenched drenched
Tương lai will/shall² drench will/shall drench hoặc wilt/shalt¹ drench will/shall drench will/shall drench will/shall drench will/shall drench
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại drench drench hoặc drenchest¹ drench drench drench drench
Quá khứ drenched drenched drenched drenched drenched drenched
Tương lai were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại drench let’s drench drench
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: sauce là gì