facilitate là gì

Bạn đang xem: facilitate là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to facilitate
Phân kể từ hiện tại tại facilitating
Phân kể từ vượt lên trước khứ facilitated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại facilitate facilitate hoặc facilitatest¹ facilitates hoặc facilitateth¹ facilitate facilitate facilitate
Quá khứ facilitated facilitated hoặc facilitatedst¹ facilitated facilitated facilitated facilitated
Tương lai will/shall² facilitate will/shall facilitate hoặc wilt/shalt¹ facilitate will/shall facilitate will/shall facilitate will/shall facilitate will/shall facilitate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại facilitate facilitate hoặc facilitatest¹ facilitate facilitate facilitate facilitate
Quá khứ facilitated facilitated facilitated facilitated facilitated facilitated
Tương lai were to facilitate hoặc should facilitate were to facilitate hoặc should facilitate were to facilitate hoặc should facilitate were to facilitate hoặc should facilitate were to facilitate hoặc should facilitate were to facilitate hoặc should facilitate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại facilitate let’s facilitate facilitate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: training tiếng anh là gì