imagine là gì

Bạn đang xem: imagine là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to imagine
Phân kể từ hiện nay tại imagining
Phân kể từ quá khứ imagined
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại imagine imagine hoặc imaginest¹ imagines hoặc imagineth¹ imagine imagine imagine
Quá khứ imagined imagined hoặc imaginedst¹ imagined imagined imagined imagined
Tương lai will/shall² imagine will/shall imagine hoặc wilt/shalt¹ imagine will/shall imagine will/shall imagine will/shall imagine will/shall imagine
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại imagine imagine hoặc imaginest¹ imagine imagine imagine imagine
Quá khứ imagined imagined imagined imagined imagined imagined
Tương lai were to imagine hoặc should imagine were to imagine hoặc should imagine were to imagine hoặc should imagine were to imagine hoặc should imagine were to imagine hoặc should imagine were to imagine hoặc should imagine
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại imagine let’s imagine imagine
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: consume là gì