intend là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈtɛnd/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈtɛnd]

Ngoại động từ[sửa]

intend ngoại động từ /ɪn.ˈtɛnd/

Bạn đang xem: intend là gì

 1. Định, sở hữu ý muốn, sở hữu ý ham muốn.
 2. Định người sử dụng, dành riêng.
  He intends his son for the air force. — Ông tao quyết định cho tới con cái nhập ko quân.
 3. Định rằng, ý ham muốn rằng.
  What tự you intend by this word? — Lời này của anh ấy ý ham muốn rằng gì?

Chia động từ[sửa]

intend

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to intend
Phân kể từ hiện tại tại intending
Phân kể từ vượt lên khứ intended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intends hoặc intendeth¹ intend intend intend
Quá khứ intended intended hoặc intendedst¹ intended intended intended intended
Tương lai will/shall² intend will/shall intend hoặc wilt/shalt¹ intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intend intend intend intend
Quá khứ intended intended intended intended intended intended
Tương lai were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intend let’s intend intend
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

intend nội động từ /ɪn.ˈtɛnd/

Xem thêm: superannuation là gì

 1. Có ý muốn, sở hữu mục tiêu.

Chia động từ[sửa]

intend

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to intend
Phân kể từ hiện tại tại intending
Phân kể từ vượt lên khứ intended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intends hoặc intendeth¹ intend intend intend
Quá khứ intended intended hoặc intendedst¹ intended intended intended intended
Tương lai will/shall² intend will/shall intend hoặc wilt/shalt¹ intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intend intend intend intend
Quá khứ intended intended intended intended intended intended
Tương lai were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intend let’s intend intend
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "intend". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://acartculture.org.vn/w/index.php?title=intend&oldid=2006551”

Xem thêm: inside là gì