intervene là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to intervene
Phân kể từ hiện tại tại intervening
Phân kể từ quá khứ intervened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intervene intervene hoặc intervenest¹ intervenes hoặc interveneth¹ intervene intervene intervene
Quá khứ intervened intervened hoặc intervenedst¹ intervened intervened intervened intervened
Tương lai will/shall² intervene will/shall intervene hoặc wilt/shalt¹ intervene will/shall intervene will/shall intervene will/shall intervene will/shall intervene
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intervene intervene hoặc intervenest¹ intervene intervene intervene intervene
Quá khứ intervened intervened intervened intervened intervened intervened
Tương lai were to intervene hoặc should intervene were to intervene hoặc should intervene were to intervene hoặc should intervene were to intervene hoặc should intervene were to intervene hoặc should intervene were to intervene hoặc should intervene
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intervene let’s intervene intervene
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.