legs đọc tiếng anh là gì

leg

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: legs đọc tiếng anh là gì

UK/leg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/leg/

  • /l/ as in look
  • /e/ as in head
  • /g/ as in give
  • /l/ as in look
  • /e/ as in head
  • /g/ as in give