mục tiêu quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là mục tiêu ưu tiên trong phát triển kinh tế của nước ta. Tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Bạn đang xem: mục tiêu quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

1. Công nghiệp hóa là gì?

Trong tiếng Anh, công nghiệp hóa được viết Industrial.

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực chính.

Nói cách khác, công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp; từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp.

2. Các loại hình công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa được chia thành hai nhóm lớn:

 • CNH truyền thống: Đây là hình thức CNH cổ điển diễn ra từ cuối thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20 ở các nước phương Tây.
 • Công nghiệp hóa kiểu mới: được thực hiện từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX – ngày nay.

Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đang lựa chọn con đường công nghiệp hóa mới. Lý do chính là hình thức này vừa rút ngắn thời gian phát triển, vừa phù hợp với nền kinh tế mới và sự phát triển bền vững của thời đại.

Xem thêm: interested nghĩa là gì

3. Mục tiêu và triển vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới

Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới

Tức là đưa nước ta thành một nước công nghiệp được trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại; quan hệ sản xuất tiến bộ, cơ cấu kinh tế hợp lý phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống của nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh vững mạnh, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa công bằng, văn minh.

Để đạt được điều đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định những mục tiêu trọng tâm, quan trọng nhất là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức nhằm đưa đất nước ta nhanh chóng phát triển. kém phát triển, tạo nền tảng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quan điểm của nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta có những quan điểm chủ yếu sau:

 • Công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đồng thời, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
 • Công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế toàn cầu.
 • Lấy nguồn nhân lực làm yếu tố cơ bản, làm tiền đề cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.
 • Khoa học và công nghệ phải là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Phát triển nhanh và bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa; thực hiện chính sách tiến bộ và công bằng trong xã hội.

4. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?

Nêu vai trò, mục đích của CNH, HĐH? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò to lớn đối với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Như sau:

Xem thêm: miracle là gì

 • Tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động. Từ đó, giúp phát triển nền kinh tế chung của đất nước, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Tạo ra và phát triển lực lượng sản xuất mới, củng cố các quan hệ xã hội và tăng cường quan hệ giữa các giai cấp như: tri thức, công nhân và nông dân.
 • Tạo tiền đề hình thành nền văn hóa mới, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật để phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ. Đồng thời, tạo điều kiện hội nhập kinh tế thế giới, củng cố quốc phòng, củng cố an ninh quốc gia.