nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Đảng cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Để Đảng được xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là yếu tố tiên quyết, trong đó, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đảng viên là điều luôn được quan tâm và chỉnh đốn.

Sau đây, xin mời Quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên là gì? để cùng giải đáp các thắc mắc.

Bạn đang xem: nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Đảng viên là gì?

Nhắc tới Đảng viên, người Việt Nam chúng ta ai cũng biết đó là những người được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011 thì “Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp  công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đăth lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lỗi sống lành mạnh; gắn bố mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, ky luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên là gì?

Phẩm chất chỉ tính chất và đặc điểm vốn có của sự vật. Theo nghĩa hẹp phẩm chất là khái niệm sinh lý học, chỉ đặc điểm sẵn có có cơ thể như hệ thần kinh, các giác quan và cơ quan vận động. Đặc điểm sẵn có là cơ sở tự nhiên để con người tiếp nhận những hiện tượng tâm lý và thuộc tính tâm lý. Theo nghĩa rộng, phẩm chất chỉ các đặc điểm tâm lý như: tính cách, ý chí, hứng thú, tính khí, phong cách của con người.

Một người Đảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đó là:

Về chính trị, tư tưởng:

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia dân tộc và nhân dân; kiện định chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

– Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân.

– Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.

– Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Về đạo đức, lối sống:

– Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Xem thêm: flakes là gì

– Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.

– Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Mỗi Đảng viên đều có ý thức giữ vững tư tưởng chính trị và rèn luyện đạo đức lối sống như trên sẽ tạo nên một đội ngũ Đảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để đứng trong hàng ngũ của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

điều Lệ đảng Cộng Sản Việt Nam

3. Câu hỏi thường gặp

3.1. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên là gì?

Để xây dựng được một bức tường lớn, vững chắc sẽ luôn cần những viên gạch tốt. Trong xây dựng tổ chức Đảng cũng vậy, mỗi người Đảng viên là một viên gạch cần thiết để xây dựng một bức tường mang tên Đảng cộng sản Việt Nam. Bức tường có vững chắc hay không thì phần chính yếu phụ thuộc vào sự cứng cáp của viên gạch. Đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng vậy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức chỉ khi mỗi Đảng viên tự mình có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đạt tiêu chuẩn.

3.2. Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong ngữ cảnh không chính thức cũng dùng từ “Đảng” (hoặc “Đảng ta”) để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm nào?

1930.

Xem thêm: parts là gì

Trên đây là nội dung về Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên là gì? mà ACC cung cấp đến bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này, nếu có thắc mắc, vui lòng truy cập website https://acartculture.org.vn/ để được tư vấn, hỗ trợ.