những điều kiện tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa mác

1. Điều kiện của sự ra đời Chủ nghĩa Mác:

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 1840. Thời kỳ này là thời kỳ mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của các nước Tây Âu phát triển mạnh mẽ trên cơ sở cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra lần đầu tiên ở Anh vào cuối thế kỷ XVIII. Cách mạng công nghiệp không chỉ đánh dấu bước chuyển từ sản xuất thủ công tư bản chủ nghĩa sang sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản.
Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1825 và hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân chống chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ mâu thuẫn gay gắt giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa với quan hệ sản xuất tư nhân tư bản chủ nghĩa. Tiêu biểu: Khởi nghĩa công nhân Lyon 1831, 1834 (Pháp); Chartism (Anh) 1835-1848; Khởi nghĩa công nhân Siledian 1844 (Đức), VV và tiến bộ xã hội.
Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản đòi hỏi khách quan sự giác ngộ của lý luận khoa học. Chủ nghĩa Mác ra đời đáp ứng yêu cầu khách quan này. Đồng thời, bản thân thực tiễn cách mạng đã trở thành tiền đề thực tiễn để thúc đẩy và tiếp tục phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác.
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 1840, khi chủ nghĩa tư bản châu Âu đang trên đà phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
+ Sự phát triển của nền kinh tế mới tư bản chủ nghĩa đã tạo ra những điều kiện thực tiễn hết sức cần thiết để thoát khỏi chủ nghĩa Mác, nhất là lý tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng của chủ nghĩa Mác. chủ nghĩa cộng sản.
+ Chính sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã đặt ra nhiều câu hỏi thực tiễn, lý luận, chính trị, xã hội… cần được các nhà lý luận giải đáp, tức là nó đã kích thích các trào lưu tư tưởng, triết học ra đời, trong đó có triết học Mác.
+ Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa đã làm cho giai cấp công nhân có sự nâng cao về số lượng và chất lượng. Nhờ đó, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng chuyển từ tự phát sang có ý thức.
Từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị, tiêu biểu là Khởi nghĩa công nhân dệt Lương (Pháp – 1831), Khởi nghĩa thợ dệt Hildey (Đức – 1844), Phong trào Biểu đồ Anh (từ 1844. 1836-1847) .

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi hỏi phải có một lý luận khoa học, cách mạng dẫn đường, trong khi đó có rất nhiều các trào lưu tư tưởng phản khoa học tìm cách len lỏi vào phong trào công nhân.

Điều này đã thúc đẩy cho sự ra đời của triết học Mác. Có thể nói, sự xuất hiện của giai cấp công nhân trên vũ đài lịch sử cùng với cuộc đấu tranh mạnh mẽ của họ là điều kiện chính trị – xã hội quan trọng nhất thúc đẩy sự ra đời của Chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng.

Bạn đang xem: những điều kiện tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa mác

2. Tiền đề của sự ra đời Chủ nghĩa Mác:

Tiền đề lý luận:

 

 

Chủ nghĩa Mác ra đời không chỉ xuất phát từ nhu cầu khách quan của lịch sử mà còn là kết quả của sự kế thừa tinh hoa di sản lý luận của nhân loại, trong đó trực tiếp nhất là triết học cổ điển Đức, kinh tế – chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng ở các nước Pháp và Anh.

+ Với Triết học cổ điển Đức, đặc biệt là triết học của Ph.Hêghen là L.Phoibac đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác.

Xem thêm: superannuation là gì

Các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác đã kế thừa những nội dung cơ bản trong phép biện chứng của Hêghen, chủ nghĩa duy vật của Phoiobac. Đồng thời, các ông cũng khắc phục những hạn chế cơ bản của hai học thuyết ấy; đó là thế giới quan duy tâm trong triết học Hêghen và phương pháp siêu hình trong triết học của Phoiobac.

Trên cơ sở đó, các ông đã sáng tạo ra thế giới quan triết học mới: chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. Nhờ thế giới quan mới này, các ông đã vận dụng nó vào việc nghiên cứu khoa học những quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội, đặc biệt là nghiên cứu những quy luật về sự ra đời, phát triển và suy vong của chủ nghĩa tư bản, sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
+ Cùng với sự tiếp thu của các nhà kinh tế học và chính trị học cổ điển Anh, đặc biệt là những đại biểu vĩ đại của nó (A.Xmit và D.Ricacdo), C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa quan điểm khoa học duy lý để nghiên cứu các học thuyết này. Đó là: quan điểm duy vật và học thuyết giá trị lao động trong nghiên cứu kinh tế chính trị học. Đồng thời, các ông cũng phê phán và khắc phục tính chưa hoàn thiện trong phương pháp nghiên cứu của các nhà kinh tế học cổ điển Anh về học thuyết giá trị và siêu hình học lao động. Trên cơ sở đó, các ông đã xây dựng thành công học thuyết giá trị lao động và học thuyết giá trị thặng dư.
+ Cùng với chủ nghĩa xã hội không tưởng của Anh và Pháp, đặc biệt là những biểu hiện vĩ đại của H.Xanh Ximông, S. Phuriê và R. Ooen, C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa tư tưởng nhân đạo và sự phê phán hợp lý những hạn chế của chủ nghĩa tư bản. Đồng thời cũng khắc phục, khắc phục những hạn chế trong học thuyết của họ. Đây là điều không tưởng của những lý thuyết này. Từ đó, họ xây dựng một học thuyết mới – học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tiền đề khoa học tự nhiên:

Trong những thập kỷ đầu thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan trọng, cung cấp cơ sở tri thức khoa học để tư duy biện chứng trở thành khoa học.

Xem thêm: competitors là gì

 

 

+ Định luật bảo toàn cơ năng và định luật chuyển hóa rút ra kết luận triết học, đó là sự phát triển của vật chất là quá trình biến đổi vô tận của các dạng vận động.
+ Học thuyết tế bào xác định sự thống nhất về nguồn gốc và hình thái giữa động vật và thực vật; giải thích sự phát triển của chúng; đặt cơ sở cho sự phát triển của toàn bộ sinh học; bác bỏ những quan niệm siêu hình về nguồn gốc và hình thái giữa thực vật và động vật.
+ Tiến hóa vượt qua quan niệm cho rằng thực vật và động vật không có quan hệ họ hàng, là bất biến, do Thượng đế tạo ra và cung cấp cơ sở khoa học cho sinh học, xác định sự biến đổi, di truyền giữa các loài.

Chủ nghĩa Mác ra đời là một tất yếu lịch sử. Sự ra đời của nó không những do nhu cầu khách quan của thực tiễn xã hội lúc bấy giờ, do sự kế thừa những thành tựu trong lý luận và được kiểm chứng bằng các thành tựu của khoa học, mà còn do bản thân sự phát triển của lịch sử đã tạo ra những tiền đề khách quan cho sự ra đời của nó.

Vì vậy, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác bao gồm một điều kiện kinh tế – xã hội và hai tiền đề. Vì vậy, chủ nghĩa Mác “cung cấp cho loài người, nhất là giai cấp công nhân một công cụ nhận thức vĩ đại”, và Đảng Cộng sản Việt Nam “kiên định kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng””.
Thời đại hiện nay được đặc trưng bởi sự thay đổi nhanh chóng và đa dạng hóa về mọi mặt của đời sống xã hội do cuộc cách mạng công nghệ mang lại. Tuy nhiên, dù xã hội có thay đổi nhanh chóng và biến đổi đến đâu thì bản chất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn không thay đổi. Vì vậy, để bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội do trí tuệ, mồ hôi và xương máu của thế hệ mới tạo dựng và để tạo nên những bước tiến dài trong sự nghiệp giải phóng loài người, chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, cập nhật chủ nghĩa Mác. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đã trở thành một vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách.