pha sáng của quang hợp là phá chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

Tìm Hiểu Quá Trình Quang Hợp Của Thực Vật | Phim Hoạt Hình Mới 2020 | Hoạt Hình Khoa Học Hay Nhất
Tìm Hiểu Quá Trình Quang Hợp Của Thực Vật | Phim Hoạt Hình Mới 2020 | Hoạt Hình Khoa Học Hay Nhất

Bạn đang xem: pha sáng của quang hợp là phá chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

Quá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha sáng và pha tối. Pha sáng chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối. Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim.

A. Ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim.

B. Ánh sáng, H2O, O2, ATP.

C. Sắc tố quang hợp, các enzim, NADPH.

D. O2, ATP, NADPH, H2O.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim.

Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim.

Bản chất của pha sáng là chuyển năng lượng từ photon ánh sáng sang phân tử ATP, NADPH2 mà cụ thể là dưới dạng các liên kết hóa học trong ATP (liên kết cao năng của nhóm phosphate) và NADPH2.

Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim bởi vì:

– Pha sáng quá trình quang hợp xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng. Ở tế bào thực vật, quá trình này diễn ra ở thylakoid trong lục lạp. Pha sáng thực chất là quá trình phosphoryl hóa (để tổng hợp ATP, adenosine triphosphate) và quá trình tổng hợp nên NADPH2 nhằm cung cấp năng lượng cho pha tối quá trình quang hợp.=> Nguyên liệu là ánh sáng

– Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước:

2H2O => 4 H+ + 4 e- + O2

+ Giải phóng Oxi

+ Bù lại điện tử electron cho diệp lục a

+Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH

=> Nguyên liệu là nước

– Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng thực hiện được nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được các sắc tố quang hợp hấp thụ, năng lượng sẽ được chuyển vào một loạt các phản ứng ôxi hoá khử của chuỗi chuyền êlectron quang hợp. Chính nhờ hoạt động của chuỗi chuyển êlectron quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

=> Nguyên liệu là sắc tố quang hợp và các enzim.

Các quá trình xảy ra trong pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quang hợp diễn ra trên màng Tilacôit của lục lạp, nó thực ra là quá trình chuyển năng lượng ánh sáng đã lược diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau:

+ Hấp thu năng lượng ánh sáng: DL → DL*

+ Quang phân li nước: 2H2O→4H++4e−+O2

+ Photphorin hóa tạo ATP: 3ADP + 3Pi → 3ATP

+ Tổng hợp NADPH: 2NADPH+4H++4e−→2NADPH

ATP và NADPH được tạo ra ở pha sáng sẽ tiếp tục tham gia vào pha tối để tổng hợp nên C6H12O6. Tuy nhiên để tạo được 1 phân tử C6H12O6 thì cần 18ATP và 12NADPH từ pha sáng. Vậy phương trình tổng quát của pha sáng:

12H2O+18ADP+18Pi+12NADP+→18ATP+12NADPH+6O2

>>> Xem thêm: Bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là?

Câu 1. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

A. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

B. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Xem thêm: collectible là gì

C. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

D. Thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

Đáp án: B

Câu 2. Sản phẩm của pha sáng gồm:

A. ATP, NADPH VÀ O2.

B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADP+ VÀ O2.

D. ATP, NADPH.

Đáp án: A

Câu 3. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. Quá trình khử CO2.

C. Quá trình quang phân li nước.

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

Đáp án: D

Câu 4: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?

A. NADPH, O2

B. ATP, NADPH

C. ATP, NADPH, O2

D. ATP và O2

Đáp án: B

Câu 5: Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào?

Đặc điểm Pha sáng Pha tối
Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+ , ADP 5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5.

B. 3 và 7.

C. 2 và 6.

D. 5 và 8.

Đáp án: C

—————————

Trên đây là toàn bộ phần giải thích chi tiết của câu Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là ánh sáng, nước, sắc tố quang hợp, các enzim và mở rộng về các quá trình xảy ra trong pha sáng của quang hợp. Top lời giải hi vọng với nhưng kiến thức mà mình mang tới sẽ giúp các bạn học tập ngày càng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở câu hỏi tiếp theo.

Bạn đang xem bài viết: Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là. Thông tin do c0thuysontnhp chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: portrait là gì