productive là gì

/prəˈdʌktɪv/

Thông dụng

Tính từ

Sản xuất
productive labour
lao động sản xuất
productive forces
lực lượng sản xuất
Tạo rời khỏi, đột biến (sau khi thực hiện kiểu gì)
Sản xuất nhiều; sinh đẻ nhiều (người, động vật hoang dã..); phì nhiêu màu mỡ, phong phú và đa dạng (đất..)
productive fields
đồng ruộng màu sắc mỡ
productive writer
nhà văn sáng sủa tác nhiều
Thực hiện tại được vật gì nhiều, hữu ích
a productive hour in the library
thời giờ hữu ích nhập tủ sách (học ở thư viện)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

mầu mỡ

Hóa học tập & vật liệu

màu mỡ

Toán & tin cậy

hữu hiệu

Xây dựng

sản xuất

Kỹ thuật công cộng

phong phú
sinh lợi
productive flow
lưu lượng sinh lợi
productive pool
mỏ dầu sinh lợi
sản xuất
productive capacity
khả năng sản xuất
productive capacity
năng lực sản xuất
productive labor
lao động sản xuất
sản xuất nhiều

Kinh tế

có hiệu quả
có năng suất
có năng suất cao
hữu ích
sản xuất
major productive sectors
các ngành phát triển chính
modernization of productive equipment
hiện đại hóa vũ khí sản xuất
non-productive assets
tái sản ko sản xuất
non-productive assets
tài sản ko sản xuất
non-productive branch
ngành ko sản xuất
non-productive capital
tư bạn dạng ko sản xuất
non-productive capital
vốn ko sản xuất
non-productive enterprise
xí nghiệp ko sản xuất
non-productive expenditure
chi tiêu xài không tồn tại tính sản xuất
productive assets
tài sản sản xuất
productive capacity
sức sản xuất
productive capital
vốn phát triển (sinh lợi)
productive capital
vốn phát triển, sinh lợi
productive cartel
cac-ten sản xuất
productive consumption
sự chi tiêu và sử dụng đem tính sản xuất
productive credit
tín dụng sản xuất
productive cycle
chu kỳ sản xuất
productive efficiency
hiệu trái ngược sản xuất
productive expenditure
chi tiêu xài (cho) sản xuất
productive expenditure
chi tiêu xài mang đến sản xuất
productive facility
thiết bị sản xuất
productive force
sức sản xuất
productive forces
sức sản xuất
productive investment
đầu tư sản xuất
productive land
đất đai sản xuất
productive land
đất sản xuất
productive potential
tiềm lực sản xuất
productive potential
tiềm năng sản xuất
productive power
năng lực sản xuất
productive society
hợp tác xã sản xuất
productive structure
cơ cấu sản xuất
productive system
chế chừng sản xuất
productive system
hệ thống sản xuất
productive unit
đơn vị sản xuất
productive value
giá trị sản xuất
productive wages
tiền bổng sản xuất
sản xuất nhiều
sinh sản nhiều
thực hiện tại được nhiều

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
advantageous , beneficial , constructive , dynamic , effective , energetic , fecund , fertile , gainful , generative , gratifying , inventive , plentiful , producing , profitable , prolific , rewarding , rich , teeming , useful , valuable , vigorous , worthwhile , effectual , efficacious , efficient , fruitful , active , busy , creative , germinal , pregnant , seminal

Từ trái ngược nghĩa