provided là gì

Bạn đang xem: provided là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to provide
Phân kể từ hiện tại tại providing
Phân kể từ quá khứ provided
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại provide provide hoặc providest¹ provides hoặc provideth¹ provide provide provide
Quá khứ provided provided hoặc providedst¹ provided provided provided provided
Tương lai will/shall² provide will/shall provide hoặc wilt/shalt¹ provide will/shall provide will/shall provide will/shall provide will/shall provide
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại provide provide hoặc providest¹ provide provide provide provide
Quá khứ provided provided provided provided provided provided
Tương lai were to provide hoặc should provide were to provide hoặc should provide were to provide hoặc should provide were to provide hoặc should provide were to provide hoặc should provide were to provide hoặc should provide
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại provide let’s provide provide
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: vegetable đọc tiếng anh là gì