rank là gì

/ræɳk/

Thông dụng

Danh từ

Hàng, dãy
Hàng ngũ, team ngũ
to fall into rank
đứng trở thành sản phẩm ngũ
to close the ranks
dồn sản phẩm lại, siết chặt sản phẩm ngũ
to break rank
giải nghiền sản phẩm ngũ
the ranks; the rank and file
(quân sự) những chiến sỹ, quân thông thường (đối lại với sĩ quan); những đảng viên thông thường (của một đảng); dân thường
to rise from the ranks
(quân sự) kể từ quân thông thường trở nên sĩ quan; kể từ dân thông thường bước lên vị thế cao sang
Hạng, loại
a poet of the highest rank
một thi sĩ nhập loại rộng lớn nhất
to take rank with
cùng loại với
Địa vị xã hội; vị thế cao sang; tầng lớp
people of all ranks and classes
những người nằm trong từng giai tầng và giai cấp
a man of high rank
người với vị thế phụ trách nhập xã hội
person of rank
quý tộc
rank and fashion
tầng lớp bên trên, giai tầng quý tộc
Cấp, bậc
to be promoted to tướng the rank of captain
được thăng cung cấp đại uý

Ngoại động từ

Sắp xếp (bộ đội) trở thành sản phẩm ngũ
Xếp (ai) nhập loại, xếp (ai) nhập hàng
to rank someone among the great writers
xếp ai nhập sản phẩm những ngôi nhà văn lớn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở cung cấp cao hơn nữa (ai)

Nội động từ

Được xếp nhập loại, đứng nhập sản phẩm, với địa vị
to rank among the best
được xếp nhập loại khá nhất
to rank above someone
có vị thế bên trên ai
to rank first in production of coal
đứng số 1 về tạo ra than
(quân sự) ( + ogg, past) trình diễn hành

Tính từ

Rậm rạp, sum sê
rank vegetation
cây cối rườm rạp
Nhiều cỏ gàn, rất có thể sinh nhiều cỏ gàn (đất)
land too rank to tướng grow corn
đất nhiều cỏ gàn quá ko trồng lúa được
Có hương thơm hôi thối, với vị hôi thối; khó khăn chịu
rank tobacco
thuốc lá với hương thơm khét
Thô bỉ, tục tĩu; khiếp tởm
Hết mức độ, vô nằm trong, quá cỡ, Trắng trợn, rõ rệt ràng ràng, ko lầm nhập đâu được
a rank lie
lời giả dối Trắng trợn
a rank duffer
người ngốc vô cùng
a rank poison
thuốc đặc biệt độc

Chuyên ngành

Xây dựng

dãy, loại, hạng, sản phẩm, sự bố trí, bố trí, xếp sản phẩm, xếp loại

Cơ - Điện tử

Dãy, loại, hạng, sản phẩm, sự bố trí, bậc, cấp

Toán & tin

hạng
rank of a maxtrix
hạng của yêu tinh trận
infinite rank
hạng vô hạn

Kỹ thuật cộng đồng

hàng
column rank
hạng (theo) cột
infinite rank
hạng vô hạn
rank correlation
tương quan lại hạng
rank of a matrix
hạng của yêu tinh trận
rank of a matrix
hạng yêu tinh trận
rank-order statistics
thống kê hạng
hạng
column rank
hạng (theo) cột
infinite rank
hạng vô hạn
rank correlation
tương quan lại hạng
rank of a matrix
hạng của yêu tinh trận
rank of a matrix
hạng yêu tinh trận
rank-order statistics
thống kê hạng
bậc
phân cấp
sắp xếp

Kinh tế

cấp bậc
dãy
nhóm
rậm rạp
xếp hạng
expected to tướng rank (ofa bankruptcy)
được xếp thứ hạng nhằm thanh toán
expected to tướng rank (ofa bankruptcy)
được xếp thứ hạng nhằm thanh toán giao dịch (nợ của công ty lớn huỷ sản)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bad , dank , disagreeable , disgusting , evil-smelling , feculent , fetid , funky * , fusty , gamy * , graveolent , gross * , high , humid , loathsome , mephitic , moldy , musty , nasty , nauseating , noisome , noxious , obnoxious , off , offensive , olid , pungent , putrescent , putrid , rancid , reeking , repulsive , revolting , smelly , sour , stale , strong , strong-smelling , tainted , turned , coarse , dense , excessive , extreme , exuberant , fertile , flourishing , fructiferous , grown , high-growing , junglelike , lavish , lush , luxuriant , overabundant , overgrown , productive , profuse , prolific , rampant , rich , semitropical , tropical , vigorous , wild , arrant , blatant , capital , complete , conspicuous , consummate , downright , egregious , extravagant , flagrant , glaring , gross , noticeable , outright , outstanding , perfect , positive , sheer , thorough , total , undisguised , unmitigated , abusive , atrocious , crass , dirty , filthy , foul , indecent , outrageous , raunchy , scurrilous , shocking , smutty , wicked , heavy , frowzy , rotten , fulsome , immoderate , impalatable , luxurious , serried , violent
noun
ancestry , authority , birth , blood , cachet , capacity , caste , circumstance , class , classification , condition , consequence , degree , dignity , distinction , division , echelon , estate , esteem , family , footing , grade , hierarchy , level , nobility , note , order , paramountcy , parentage , pecking order , pedigree , place , position , primacy , privilege , quality , reputation , seniority , situation , slot , sort , sovereignty , sphere , state , station , stature , status , stock , stratum , supremacy , type , tệp tin , formation , group , line , queue , range , row , series , string , standing , bracket , league , tier , column , array , eminence , patriciate , precedence , prestige , rating
verb
align , arrange , array , assign , assort , button down , class , dispose , establish , estimate , evaluate , fix * , give precedence , grade , include , judge , list , locate , marshal , order , peg , pigeonhole * , place , place in formation , position , put , put away , put down as , put down for , put in line , range , rate , regard , settle , size up , sort , tab , typecast , valuate , value , antecede , be classed , belong , be worth , come first , count among , forerun , go ahead of , go before , have the advantage , outrank , precede , stand , take the lead , categorize , classify , distribute , group , pigeonhole , ancestry , arrangement , be ranked , caliber , caste , classification , column , condition , coordinate , degree , dignity , distinction , division , downright , echelon , estate , formation , gentry , genus , gradation , gross , hierarchy , line , prestige , quality , rating , row , score , seniority , series , space , standing , station , stature , status , tier , type

Từ ngược nghĩa