reinstate là gì

Bạn đang xem: reinstate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to reinstate
Phân kể từ hiện nay tại reinstating
Phân kể từ quá khứ reinstated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reinstate reinstate hoặc reinstatest¹ reinstates hoặc reinstateth¹ reinstate reinstate reinstate
Quá khứ reinstated reinstated hoặc reinstatedst¹ reinstated reinstated reinstated reinstated
Tương lai will/shall² reinstate will/shall reinstate hoặc wilt/shalt¹ reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate will/shall reinstate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reinstate reinstate hoặc reinstatest¹ reinstate reinstate reinstate reinstate
Quá khứ reinstated reinstated reinstated reinstated reinstated reinstated
Tương lai were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate were to reinstate hoặc should reinstate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reinstate let’s reinstate reinstate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: together là gì