short đọc tiếng anh là gì

short

Bạn đang xem: short đọc tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ʃɔːt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ʃɔːrt/

short-

Xem thêm: vocab là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ʃɔːt-/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ʃɔːrt-/