subjects nghĩa là gì

/n., adj. ˈsʌbdʒɪkt ; v. səbˈdʒɛkt/

Thông dụng

Danh từ

Chủ đề; vấn đề; đề tài
historical subject
chủ đề lịch sử
to change the subject
lãng quý phái chuyện (vấn đề) khác
Dân, thần dân
the liberty of the subject
quyền tự tại của những người dân
(ngôn ngữ học) công ty ngữ
(triết học) công ty thể
subject and object
chủ thể và khách hàng thể
Đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu)
Môn học
mathematics is my favorite subject
toán là môn học tập tôi mến nhất
Người (có yếu tố, tức yếu hèn...)
bilious subject
người hoặc cáu
Dịp
a subject for congratulation
một thời gian nhằm chúc mừng
a subject for ridicule
một thời gian nhằm nhạo báng
(y học) xác (dùng) nhằm phẫu thuật (như) subject for dissection

Tính từ

Lệ nằm trong, ở bên dưới quyền, bị trị, ko độc lập
the subject nations
những nước lệ thuộc
Phải Chịu đựng, khó khăn rời ngoài, dễ dàng bị
to be subject đồ sộ damage
dễ bị hư đốn hại
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ở dưới
the subject plains
những cánh đồng ở dưới

Ngoại động từ

Chinh phục, khuất phục (một nước, một người...)
Bắt nên Chịu đựng, thể hiện (để hùn ý...)
must be subjected đồ sộ great heat
phải Chịu đựng một chừng nhiệt độ cao
I shall subject it đồ sộ criticism
tôi tiếp tục fake việc đó rời khỏi nhằm (các bạn) hùn ý
to subject someone đồ sộ an operation
đưa ai lên bàn mổ

Phó từ

( + to) tùy nằm trong nhập, với fake thuyết là
subject đồ sộ your consent
tuỳ theo đòi anh với đồng ý hoặc không

Hình thái từ

  • V-ed:: subjected
  • Ving: Subjecting

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chủ thể, đối tượng người sử dụng, môn học

Toán & tin cẩn

chủ đề, đối tượng

Kỹ thuật công cộng

chủ thể
đối tượng
subject of an investigation
đối tượng điều tra
subject of the exploration
đối tượng thăm hỏi dò
subject of the study
đối tượng nghiên cứu

Kinh tế

chủ đề
có thể bị
dân
dễ bị
đề tài
đối tượng
subject matter insured
đối tượng bảo hiểm
subject of labour
đối tượng lao động
subject-matter insured
đối tượng được bảo hiểm
subject-matter of insurance
vật-đối tượng bảo hiểm
phải chịu
subject đồ sộ taxation
phải Chịu đựng thuế
phải, Chịu đựng, bị, vướng, rất có thể bị
tạm
thần dân
vấn đề

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accountable , apt , at one’s feet , bound by , captive , collateral , conditional , contingent , controlled , dependent , directed , disposed , enslaved , exposed , governed , in danger of , inferior , liable , likely , obedient , open , prone , provisional , ruled , satellite , secondary , sensitive , servile , slavish , sub * , subaltern , subjugated , submissive , subordinate , subservient , substract , susceptible , tentative , tributary , under , vulnerable , susceptive , conditioned , relative , reliant , amenable , answerable , emotional , psychic , psychological , psychosomatic , subjective
noun
affair , argument , business , case , chapter , class , core , course , discussion , field of reference , gist , head , idea , item , material , matter at hand , meat * , motif , motion , motive , object , point , principal object , problem , proposal , question , resolution , study , subject matter , substance , text , theme , theorem , thesis , thought , topic , client , customer , dependent , guinea pig * , liege , national , patient , serf , subordinate , vassal , matter , arena , bailiwick , circle , department , domain name , field , orbit , province , realm , scene , terrain , territory , world , accountable , cause , conditional , contingent , dependant , discipline , disposed , expose , exposed , inferior , issue , liable , obedient , prone , propositus , submissive , submit , test

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: subjects nghĩa là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: subsequent là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: spectrum là gì