suspense là gì

/səs´pens/

Thông dụng

Danh từ

Tình trạng ngóng đợi; biểu hiện hồi hộp
to keep somebody in suspense
để ai vô biểu hiện ngóng đợi
Tình trạng ko quyết định
Tình trạng treo
(pháp lý) sự tạm thời dừng, sự đình chỉ; sự treo quyền

Chuyên ngành

Xây dựng

hồi hộp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anxiety , apprehension , chiller , cliff-hanger , cloak and dagger , confusion , dilemma , doubt , eagerness , expectancy , expectation , grabber , hesitancy , hesitation , impatience , indecision , indecisiveness , insecurity , irresolution , page-turner , perplexity , potboiler , tension , thriller , uncertainty , wavering , anticipation , doubtful , mystery , unease , worry

Từ ngược nghĩa