systematic là gì

Công cụ cá nhân
 • /,sisti'mætik/

  Thông dụng

  Cách viết lách không giống systematical

  Tính từ

  Có hệ thống
  systematic insolence
  sự láo xược với hệ thống
  Có phương pháp
  systematic worker
  công nhân thao tác làm việc với phương pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có hệ thống

  Y học

  thuộc hệ thống

  Kỹ thuật công cộng

  hệ thống
  non systematic
  không với tính hệ thống
  non-systematic code
  mã không tồn tại hệ thống
  non-systematic code
  mã ko hệ thống
  systematic analysis
  phép phân tách hệ thống
  systematic code
  mã với hệ thống
  systematic distortion
  méo với hệ thống
  systematic error
  sai số với hệ thống
  systematic error
  sai số hệ thống
  systematic error-checking code
  mã đánh giá lỗi hệ thống
  Systematic Extended Bose, Chaudhuri, and Hocquengham (SEBCH)
  Bose, Chaudhuri và Hocquengham được không ngừng mở rộng với hệ thống
  systematic irrigation
  tưới với hệ thống
  systematic sample
  mẫu hệ thống
  systematic sample
  sự lấy khuôn (có) hệ thống
  systematic statistic
  thống kê hệ thống

  Kinh tế

  có hệ thống
  thuộc hệ thống

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  analytical , arranged , businesslike , complete , efficient , logical , methodic , methodical , ordered , organized , out-and-out * , precise , regular , standardized , systematized , thoroughgoing , well-ordered , orderly , systematical , designed , neat

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Xem thêm: matte là gì

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: rise and shine là gì