these đọc là gì

these

Bạn đang xem: these đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ðiːz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ðiːz/