tờ tường trình về quan hệ nhân thân (theo mẫu)

Mẫu đơn tường trình quan hệ nhân thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: tờ tường trình về quan hệ nhân thân (theo mẫu)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———oOo———

TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN

(Để bổ túc hồ sơ khai di sản thừa kế theo di chúc)

Địa chỉ bất động sản:  ……………………………………………………………………………………………….

Kính gửi:  ………………………………………………, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên là : ………………………………………..  ……… Năm sinh:…………..

Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu:…………………………………..

Thường trú:………………………….người được hưởng thừa kế theo di chúc của

ông (A)……………………………………………. chết ngày:……………………..

và bà (B) ………………………………………… chết ngày:……………………..

Di chúc do ……………………..……… chứng nhận ngày: ………………..

Tôi xin tường trình về

I/ Cha mẹ:

 1. Cha của ông (A) tên là: ……………………………………… Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ……………………………………………………..

Thường trú         ……………………………………………………….

(Nếu đã chết ghi rõ chết ngày:  …. có/ không có giấy chứng tử:…………….. )

 1. Mẹ của ông (A) tên là:    …………………………………. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ……………………………………………………………………………

Thường trú          ……………………………………………………………………………

(Nếu đã chết ghi rõ chết ngày: …. có/ không có giấy chứng tử:…………….. )

Mẫu đơn tường trình quan hệ nhân thân
 1. Cha của bà (B) tên là:     ……………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ……………………………………………………………………………

Thường trú          ……………………………………………………………………………

(Nếu đã chết ghi rõ chết ngày: ……. có/ không có giấy chứng tử:…………….. )

 1. Mẹ của bà (B) tên là:      ……………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ………………………………………………………………………….

Xem thêm: admiration là gì

Thường trú          …………………………………………………………………………

(Nếu đã chết ghi rõ chết ngày:  …. có/ không có giấy chứng tử:…………….. )

II/ Ông (A) ………………………  và bà (B) ………………………………………….. có tất cả ……….. người con chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) có tên sau:

 1. Họ tên :  ………………………………………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ………………………………………………………………………………

Thường trú          ………………………………………………………………………………

 1. Họ tên :  ………………………………………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ……………………………………………………………………………….

Thường trú            ……………………………………………………………………………..

 1. Họ tên :  …………………………………………………………… Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ………………………………………………………………………………..

Thường trú            ……………………………………………………………………………..

 1. Họ tên         :  ……………………………………………………. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ………………………………………………………………………………..

Thường trú            ………………………………………………………………………………

III/ Ông (A) ………………………………………  và bà (B) …………………………….. có tất cả ……….. người con thành niên nhưng không có khả năng lao động có tên sau:

 1. Họ tên :  ……………………………………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  ……………………………………………………………………………..

Thường trú          …………………………………………………………………………….

 1. Họ tên :  ……………………………………………………….. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  …………………………………………………………………………….

Thường trú          …………………………………………………………………………….

 1. Họ tên :  ………………………………………………………. Năm sinh:…………..

CMND/Hộ chiếu  …………………………………………………………………………….

Thường trú            …………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung tờ tường trình trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc ……………………..

………………., ngày……….. tháng……….. năm…………

                                                                                       Người tường trình

Liên hệ dịch vụ: 

http://0903876125.xyz

https://acartculture.org.vn/giam-gia-dien/

Xem thêm: plastic surgery là gì