transaction là gì

/træn'zæk∫n/

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

giao tác
TP (transactionprocessing)
sự xử lý phú tác
sự trả tác
sự phú tác
sự toàn tác
toàn tác

Giải quí VN: Là đơn vị chức năng logic của một việc làm tác dụng cho tới CSDL. Một toàn tác được kết cổ động vì thế tạo hình tính ổn định ấn định hoặc vì thế bình phục lại toàn bộ từng update.

Bạn đang xem: transaction là gì

application transaction program
chương trình toàn tác ứng dụng
automatic transaction recorder
bộ ghi toàn tác tự động động
top-level transaction
toàn tác nấc đỉnh
transaction file
tệp toàn tác
transaction processing
sự xử lý toàn tác
transaction record
bản ghi toàn tác

Kỹ thuật công cộng

bước chuyển
giao dịch
AppleTalk Transaction Protocol (ATP)
Giao thức thanh toán giao dịch AppleTalk
application transaction program
chương trình thanh toán giao dịch ứng dụng
Application Transaction Program (ATP)
chương trình thanh toán giao dịch ứng dụng
automatic transaction recorder
bộ ghi thanh toán giao dịch tự động động
business transaction
sự thanh toán giao dịch thương mại
current transaction
giao dịch hiện tại hành
current transaction
giao dịch hiện tại thời
distributed transaction
giao dịch phân tán
Distributed Transaction Processing Middleware (DTPM)
phần sụn (phần trung) xử lý thanh toán giao dịch phân tán
End Of Transaction (EOT)
kết cổ động phú dịch
end-transaction
giao dịch cuối
fast path exclusive transaction
giao dịch riêng rẽ truyền nhanh
fast path potential transaction
giao dịch hoàn toàn có thể truyền nhanh
financial transaction
sự thanh toán giao dịch tài chính
global transaction
giao dịch chung
Input Transaction accepted for Delivery (ITD)
giao dịch nguồn vào được đồng ý nhằm phát
input/output transaction area (IOTA)
miền thanh toán giao dịch ra/vào
input/output transaction area (IOTA)
vùng thanh toán giao dịch nhập/xuất
inquiry transaction
sự thanh toán giao dịch căn vặn tin
IOTA (input/output transaction area)
miền thanh toán giao dịch vào/ra
IOTA (input/output transaction area)
vùng thanh toán giao dịch nhập/xuất
Java Transaction Service (technology) (JTS)
Dịch vụ thanh toán giao dịch Java (công nghệ)
local transaction
giao dịch viên bộ
local transaction program
chương trình thanh toán giao dịch viên bộ
nested transaction
sự thanh toán giao dịch lồng nhau
non transaction application
ứng dụng ko phú dịch
Object Oriented Transaction Processor
bộ xử lý thanh toán giao dịch lý thuyết đối tượng
Object Transaction Middleware (OTM)
phần sụn thanh toán giao dịch đối tượng
OLTP (on-line transaction processing)
sự xử lý thanh toán giao dịch trực tuyến
on-line transaction
giao dịch trực tuyến
on-line transaction processing (OLTP)
sự xử lý thanh toán giao dịch trực tuyến
parent transaction
giao dịch cha
personal electronic transaction (PET)
sự thanh toán giao dịch năng lượng điện tử cá nhân
PET (Personalelectronic transaction)
sự thanh toán giao dịch năng lượng điện tử cá nhân
recoverable transaction
giao dịch phục sinh được
remote transaction
sự thanh toán giao dịch kể từ xa
remote transaction program
chương trình thanh toán giao dịch kể từ xa
sales transaction
sự thanh toán giao dịch chào bán hàng
secure electronic transaction (SET)
giao dịch năng lượng điện tử an toàn
Secure Transaction Technology (Microsoft) (STT)
Công nghệ thanh toán giao dịch tin cậy (Microsoft)
service transaction program
chương trình thanh toán giao dịch dịch vụ
Services transaction Program (IBM) (STP)
Chương trình thanh toán giao dịch những cty (IBM)
Services transaction Program Interface (IBM) (STPI)
Giao diện công tác thanh toán giao dịch những cty (IBM)
Standard Transaction Format (STF)
khuôn dạng thanh toán giao dịch chi phí chuẩn
TDS (transaction-driven system)
hệ thống lý thuyết phú dịch
Telephone/Transaction Number (TN)
Số năng lượng điện thoại/Giao dịch
terminal transaction facility (TTF)
chương trình thanh toán giao dịch đầu cuối
termination phase of a transaction
giai đoạn kết cổ động của một phú dịch
top-level transaction
giao dịch nấc cao nhất
TP (transactionprocessing)
sự xử lý phú dịch
TP (transactionprogram)
chương trình phú dịch
TPC (TransactionProcessing Council)
bộ vận hành xử lý phú dịch
TPF (transactionprocessing facility)
chương trình xử lý phú dịch
transaction branch
nhánh phú dịch
transaction branch identifier
số nhánh phú dịch
Transaction Capabilities (TC)
các kỹ năng phú dịch
transaction capabilities application part
bên phần mềm kỹ năng phú dịch
Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
phần phần mềm những kỹ năng phú dịch
transaction code
mã phú dịch
transaction command security
tính tin cậy mệnh lệnh phú dịch
transaction commitment
sự khẳng định phú dịch
transaction data
dữ liệu phú dịch
transaction date
ngày mon phú dịch
transaction display
màn hình thanh toán giao dịch (kinh doanh)
transaction display
sự hiển thị phú dịch
transaction file
tệp phú dịch
transaction file
tập tin tưởng phú dịch
Transaction ID (TID)
nhận dạng phú dịch
transaction identifier
số phú dịch
Transaction Interface Definition Language (TIDL)
ngôn ngữ khái niệm hình mẫu phú dịch
Transaction Internet Protocol (TIP)
Giao thức thanh toán giao dịch Internet
transaction journal
nhật ký phú dịch
transaction key
khóa phú dịch
Transaction Language 1 (SONET)
Ngôn ngữ thanh toán giao dịch số 1 (SONET)
Transaction List Table
bảng hạng mục phú dịch
transaction load balancing
sự thăng bằng vận tải phú dịch
transaction log
nhật ký phú dịch
transaction logging
đăng nhập phú dịch
transaction management
sự vận hành phú dịch
transaction management software
phần mượt vận hành phú dịch
transaction processing (TP)
sự xử lý phú dịch
transaction processing benchmark
chuẩn xử lý phú dịch
Transaction Processing channel
kênh xử lý phú dịch
Transaction Processing Facility (IBM) (TPF)
Phương tiện xử lý thanh toán giao dịch (IBM)
transaction processing facility (TPF)
chương trình xử lý phú dịch
transaction processing facility (TPF)
phương tiện xử lý phú dịch
Transaction Processing Language (TPL)
ngôn ngữ xử lý phú dịch
Transaction Processing Protocol Machine (TPPM)
máy xử lý phú dịch
Transaction Processing Service Provider (TPSP)
nhà hỗ trợ cty xử lý phú dịch
Transaction Processing Service User (TPSU)
người sử dụng cty xử lý phú dịch-TPSU
Transaction Processing Service User (TPSU)
người dùng cty xử lý phú dịch
transaction processing system
hệ thống xử lý phú dịch
Transaction Processing System (TPS)
hệ thống xử lý phú dịch
transaction processor
bộ xử lý phú dịch
transaction program (TP)
chương trình phú dịch
transaction rate
tỷ lệ phú dịch
transaction record
bản ghi phú dịch
transaction record header
tiêu đề phiên bản ghi phú dịch
transaction recovery
phục hồi phú dịch
transaction rollback
hủy phú dịch
transaction routing
sự truyền phú dịch
transaction services
các cty phú dịch
transaction services layer
lớp những cty phú dịch
transaction tape
băng phú dịch
transaction tree constraint
giàng buộc của cây phú dịch
transaction type
loại phú dịch
transaction-based routing
sự truyền theo gót phú dịch
transaction-driven system (TDS)
hệ thống lý thuyết phú dịch
Transaction/Transit Network Service (TNS)
dịch vụ mạng phú dịch/quá giang
TTF (terminaltransaction facility)
chương trình thanh toán giao dịch đầu cuối
TTF (terminaltransaction facility)
phương tiện thanh toán giao dịch đầu cuối
update transaction
giao dịch cập nhật
voided transaction
giao dịch trống
voided-transaction log
nhật ký thanh toán giao dịch trống
sự phú dịch
business transaction
sự thanh toán giao dịch thương mại
financial transaction
sự thanh toán giao dịch tài chính
inquiry transaction
sự thanh toán giao dịch căn vặn tin
nested transaction
sự thanh toán giao dịch lồng nhau
personal electronic transaction (PET)
sự thanh toán giao dịch năng lượng điện tử cá nhân
PET (Personalelectronic transaction)
sự thanh toán giao dịch năng lượng điện tử cá nhân
remote transaction
sự thanh toán giao dịch kể từ xa
sales transaction
sự thanh toán giao dịch chào bán hàng

Kinh tế

công việc kinh doanh
doanh vụ
abnormal transaction
doanh vụ không giống thường
cash transaction
doanh vụ chi phí mặt
net transaction
doanh vụ ròng
giao dịch
arbitrage transaction
sự thanh toán giao dịch giao thương mua bán nước ngoài tệ
artificial transaction
vụ thanh toán giao dịch fake tạo
balance of transaction
sự thăng bằng phú dịch
bargain transaction
giao dịch mua sắm bán
bogus transaction
giao dịch ma mãnh giáo
bona transaction
giao dịch công bình
business transaction
giao dịch thương mại
capital transaction
giao dịch vốn
cash transaction
giao dịch chi phí mặt
cash transaction market
thị ngôi trường thanh toán giao dịch chi phí mặt
commercial transaction
giao dịch thương mại
commission transaction
giao dịch tính bên trên hoa hồng
commission transaction
giao dịch ủy thác
commodity transaction
giao dịch sản phẩm hóa
compensation transaction
giao dịch bù trừ
contingent transaction
việc thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể có
credit transaction
các thanh toán giao dịch có
credit transaction
các thanh toán giao dịch thu
credit transaction
giao dịch tín dụng
credit-sale transaction
giao dịch chào bán chịu
current international transaction
giao dịch quốc tế thông thường
current transaction
giao dịch lưu động
daily transaction
giao dịch thông thường ngày
engineered swap transaction
giao dịch hoán thay đổi được thiết kế
equity transaction
giao dịch vốn
ex pit transaction
giao dịch ngoài Sở thanh toán giao dịch (chứng khoán)
ex-pit transaction
giao dịch ngoài lề
extensive transaction
giao dịch thực hiện ăn lớn
Financial Times transaction
giao dịch tài chính
foreign currency transaction
giao dịch nước ngoài tệ
foreign exchange transaction
giao dịch ăn năn đoái
foreign trade transaction
giao dịch nước ngoài thương
forward exchange transaction
giao dịch nước ngoài ăn năn phú sau
forward exchange transaction
giao dịch nước ngoài ăn năn kỳ hạn
freedom of transaction
tự vì thế phú dịch
gold transaction service
dịch vụ thanh toán giao dịch vàng
hedging transaction
giao dịch bịa đặt rào
highly leveraged transaction
giao dịch giao thương mua bán đem tương hỗ tiền của cao
incomplete transaction
giao dịch ko trả thành
incomplete transaction
giao dịch ko trả toàn
installment transaction
giao dịch trả góp
inter-company transaction
giao dịch Một trong những công ty
international transaction
giao dịch quốc tế
intra-company transaction
giao dịch nội cỗ công ty
invisible transaction
giao dịch vô hình
liberalization of capital transaction
sự tự tại hóa thanh toán giao dịch vốn
margin transaction
giao dịch bên trên chi phí bảo chứng
matched sale-purchase transaction
giao dịch bán-mua kết hợp
matched sale-purchase transaction
giao dịch đối ứng
matched sale-purchase transaction
Giao dịch giao thương mua bán phối kết hợp (ở Hoa Kỳ)
mixed transaction
giao dịch láo lếu hợp
money transaction
giao dịch chi phí tệ
net transaction
giao dịch ròng
nominal transaction
giao dịch danh nghĩa
non-transaction deposits
tiền gửi ko phú dịch
normal transaction
giao dịch bình thường
official reserve transaction account
tài khoản thanh toán giao dịch dự trữ chủ yếu thức
official reserve transaction balance
cán cân nặng thanh toán giao dịch dự trữ chủ yếu thức
on-the-spot transaction
giao dịch bên trên hiện tại trường
open transaction
giao dịch công khai
opening transaction
giao dịch mở màn (đối với người tiêu dùng quyền chọn)
partial cash transaction
giao dịch chi phí mặt mày một phần
physical transaction
giao dịch sản phẩm & hàng hóa đem sẵn
premium transaction
giao dịch đem chi phí bù
principal to tát principal transaction
giao dịch thẳng thân thiện nhì mặt mày mua sắm bán
protected transaction
các thanh toán giao dịch được bảo vệ
protected transaction
giao dịch được bảo đảm an toàn Lúc đem sự cố
pure swap transaction
giao dịch hoán thay đổi thuần túy
pure swap transaction
giao dịch soap (hoán đổi) thuần túy
reciprocity transaction
giao dịch đem qua chuyện đem lại
reciprocity transaction
giao dịch hỗ huệ
sales transaction
giao dịch chào bán hàng
short-term transaction
giao dịch ngắn ngủn hạn
simple transaction
giao dịch đơn nhất
speculative transaction
giao dịch đầu cơ
spot transaction
giao dịch (giao ngay lập tức và trả) chi phí mặt
spot transaction
giao dịch phú ngay
swap transaction
giao dịch hoán đổi
swap transaction
giao dịch soap
take-transaction
giao dịch tự động lấy hàng
telegraphic transaction
giao dịch năng lượng điện báo
time transaction
giao dịch kỳ hạn
total transaction cost
tổng phí tổn phú dịch
trade transaction
giao dịch (thương mại)
transaction account
tài khoản phú dịch
transaction at buyer's option
giao dịch mặt mày mua sắm đem quyền lựa chọn lựa
transaction charge
phí (Sở) phú dịch
transaction charge
tiền môi giới thanh toán giao dịch (mua chào bán triệu chứng khoán)
transaction control header record
phiếu làm hồ sơ đem title nhằm trấn áp thanh toán giao dịch mua sắm bán
transaction cost
giá phí thanh toán giao dịch mua sắm bán
transaction costs
chi phí phú dịch
transaction costs
chi phí thanh toán giao dịch (chứng khoán)
transaction demand
nhu cầu phú dịch
transaction demand for money
nhu cầu (về) chi phí phú dịch
transaction demand for money
nhu cầu chi phí tệ của những phú dịch
transaction demand for money
nhu cầu về chi phí phú dịch
transaction equation
phương trình thanh toán giao dịch, trao đổi
transaction exposure
rủi ro phú dịch
transaction exposure
rủi ro thanh toán giao dịch (hối đoái)
transaction for cash
giao dịch chi phí mặt
transaction for forward delivery
giao dịch kỳ hạn
transaction motive
động cơ phú dịch
transaction on change
Giao dịch nhập Sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán
transaction on credit
giao dịch mang đến chịu
transaction on exchange
giao dịch nhập sở thanh toán giao dịch triệu chứng khoán
transaction statement
tài liệu biểu đạt thanh toán giao dịch mua sắm bán
transaction status
tình trạng (tiến triển của các) phú dịch
transaction tax
thuế thanh toán giao dịch (chứng khoán)
transaction through agent
giao dịch trải qua người đại lý
transaction value
giá trị phú dịch
transaction velocity
vận tốc phú dịch
uncompleted transaction
giao dịch ko trả thanh
uncompleted transaction
giao dịch ko trả thành
underlying transaction
giao dịch cơ sở
when issued transaction
giao dịch Lúc đang được phát triển (cổ phiếu)
without letter of credit transaction
giao dịch không tồn tại thư tín dụng
giao dịch mua sắm bán

Giải quí VN: Kế tóan: sự khiếu nại hoặc biểu hiện được quá nhận vì thế một thực thể nhập buột sách tiếp tóan. Chứng khóan: thực hiện một mệnh lệnh mua sắm hoặc chào bán triệu chứng khóan hoặc phù hợp đồng futures sản phẩm & hàng hóa. Sau Lúc người tiêu dùng và người chào bán đồng ý giá thành, người chào bán đem trách nhiệm đáp ứng triệu chứng khóan hoặc sản phẩm & hàng hóa tương quan, và người tiêu dùng đem trách nhiệm nhận nó. Xem : Trade.

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

arbitrage transaction
sự thanh toán giao dịch giao thương mua bán nước ngoài tệ
highly leveraged transaction
giao dịch giao thương mua bán đem tương hỗ tiền của cao
matched sale-purchase transaction
Giao dịch giao thương mua bán phối kết hợp (ở Hoa Kỳ)
transaction charge
tiền môi giới thanh toán giao dịch (mua chào bán triệu chứng khoán)
transaction control header record
phiếu làm hồ sơ đem title nhằm trấn áp thanh toán giao dịch mua sắm bán
transaction cost
giá phí thanh toán giao dịch mua sắm bán
transaction statement
tài liệu biểu đạt thanh toán giao dịch mua sắm bán
nghiệp vụ
buy-build-sell-lease transaction
nghiệp vụ mua sắm -xây dựng-bán-cho thuê
foreign exchange transaction
nghiệp vụ ăn năn đoái
internal transaction
nghiệp vụ tiếp toán
pawn transaction
nghiệp vụ vắt đồ
việc phú dịch
contingent transaction
việc thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể có

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
act , action , activity , affair , agreement , bargain , bond , business , buying , compact , contract , convention , coup , covenant , khuyễn mãi giảm giá , deed , disposal , doings * , enterprise , sự kiện , execution , goings-on , happening , intercourse , matter , negotiation , occurrence , pact , performance , play , proceeding , purchase , purchasing , sale , selling , step , doing , exchange , procedure , trade , undertaking , venture

Từ trái khoáy nghĩa