vegetable đọc tiếng anh là gì

vegetable

Bạn đang xem: vegetable đọc tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈvedʒ.tə.bəl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈvedʒ.tə.bəl/