vở bài tập toán lớp 5 bài 30

Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1 . Năm ni tuổi hạc u cấp 3 phen tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người, biết u rộng lớn con cái 28 tuổi hạc.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 30

Đề bài

1. Viết những phân số sau bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

a) \({9 \over {25}};\,{{12} \over {25}};\,{7 \over {25}};\,{4 \over {25}};\,{{23} \over {25}}\)

b) \({7 \over 8};\,{7 \over {11}};\,{7 \over {10}};\,{7 \over 9};\,{7 \over {15}}\)

c) \({2 \over 3};\,{5 \over 6};\,{7 \over 9};\,{5 \over {18}}\)

2. Tính

a) \({1 \over 4} + {3 \over 8} + {5 \over {16}} = ……………..\)

b) \({3 \over 5}\, – \,{1 \over 3} – {1 \over 6} = ……………..\)

c) \({4 \over 7} \times {5 \over 8} \times {7 \over {12}} = ……………..\)

d) \({{25} \over {28}}:{{15} \over {14}} \times {6 \over 7} = ……………..\)

3. Năm ni tuổi hạc u cấp 3 phen tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người, biết u rộng lớn con cái 28 tuổi hạc.

4. sành rằng \({3 \over 5}\) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích S trồng nhãn của xã bại liệt vì như thế từng nào mét vuông?

Đáp án

1. Viết những phân số sau bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

a) \({9 \over {25}};\,{{12} \over {25}};\,{7 \over {25}};\,{4 \over {25}};\,{{23} \over {25}}\)

b) \({7 \over 8};\,{7 \over {11}};\,{7 \over {10}};\,{7 \over 9};\,{7 \over {15}}\)

c) \({2 \over 3};\,{5 \over 6};\,{7 \over 9};\,{5 \over {18}}\)

Bài giải

a) \({{23} \over {25}} > {{12} \over {25}} > {9 \over {25}} > {7 \over {25}} > {4 \over {25}}\)

b) \({7 \over 8} > {7 \over 9} > {7 \over {10}} > {7 \over {11}} > {7 \over {15}}\)

c) MSC: 18

nên : \({2 \over 3} = {{12} \over {18}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{5 \over 6} = {{15} \over {18}};\,\,\,\,\,\,\,\,{7 \over 9} = {{14} \over {18}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,{5 \over {18}}\)

Vậy \({5 \over 6} > {7 \over 9} > {2 \over 3} > {5 \over {18}}\)

2. Tính

a) \({1 \over 4} + {3 \over 8} + {5 \over {16}} = {{4 + 6 + 5} \over {16}} = {{15} \over {16}}\)

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

b) \({3 \over 5}\, – \,{1 \over 3} – {1 \over 6} = {{18} \over {30}} – {{10} \over {30}} – {5 \over {30}} = {{18 – 10 – 5} \over {30}} = {1 \over {10}}\)

c) \({4 \over 7} \times {5 \over 8} \times {7 \over {12}} = {{4 \times 5 \times 7} \over {7 \times 8 \times 12}} = {5 \over {12 \times 2}} = {5 \over {24}}\)

d) \({{25} \over {28}}:{{15} \over {14}} \times {6 \over 7} = {{25} \over {28}} \times {{14} \over {15}} \times {6 \over 7} = {{25 \times 14 \times 6} \over {28 \times 15 \times 7}} = {{5 \times 5 \times 14 \times 2 \times 3} \over {14 \times 2 \times 5 \times 3 \times 7}} = {5 \over 7}\)                                                            

3. 

Tóm tắt:

                              

Bài giải

Hiệu số phần vì như thế nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con cái là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi u là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi hạc, con cái 14 tuổi

4. sành rằng \({3 \over 5}\) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích S trồng nhãn của xã bại liệt vì như thế từng nào mét vuông?

Cách 1:

 

Diện tích trồng nhãn của xã bại liệt là:

\(6:{3 \over 5} = 10\,(ha) = \,100000\,({m^2})\)

Cách 2:

Coi 6ha ứng vì như thế 3 đoạn trực tiếp nhiều năm như nhau thì từng đoạn trực tiếp tương ứng:

 6: 3 = 2 (ha)

Diện tích trồng nhãn của xã ứng vì như thế 5 đoạn trực tiếp và bằng:

2 x 5 = 10 (ha) = 100 000 (m2)

Đáp số: 100 000m2

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì