vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Đề bài

1. Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Tóm tắt:

Bạn đang đọc: Câu 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

6 m : 90 000 đồng
10 m : ……….. đồng ?

2. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có bao nhiêu cái bánh dẻo?

Tóm tắt:

25 hộp : 100 cái bánh
6 hộp : … cái bánh ?

3. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

4. Số dân ở một xã hiện nay có 5000 người.

a ) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người .
b ) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Đáp án

1. Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền mua 1 m vải là :
90000 : 6 = 15000 ( đồng )
Số tiền mua 10 m vải là :
15000 x 10 = 150000 ( đồng )
Đáp số : 150 000 đồng

2. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có bao nhiêu cái bánh dẻo?

Bài giải

Xem thêm: worse là gì

Số cái bánh dẻo có trong 1 hộp là :
100 : 25 = 4 ( cái bánh )
Số cái bánh dẻo có trong 6 hộp là :
6 x 4 = 24 ( cái bánh )
Đáp số : 24 cái bánh

3. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Luyện Tập (trang 31-32) (Nâng Cao)

Bài giải

21 ngày so với 7 ngày thì tăng số lần là :
21 : 7 = 3 ( lần )
Số cây đội đó trồng được trong 21 ngày là :
1000 x 3 = 3000 ( cây )
Đáp số : 3000 cây

4. Số dân ở một xã hiện nay có 5000 người.

a ) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người .
b ) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Tóm tắt:

a ) 1000 người : tăng 21 người
5000 người : tăng ….. người ?
b ) 1000 người : tăng 15 người
5000 người : tăng ….. người ?

Bài giải

a ) 5000 người so với 1000 người tăng số lần là :
5000 : 1000 = 5 ( lần )
Số dân của xã đó tăng tăng thêm sau 1 năm là :
21 x 5 = 105 ( người )
b ) Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm là :
15 x 5 = 75 ( người )
Đáp số : a ) 105 người
b ) 75 người

Sachbaitap.com 

Xem thêm: Giải vở bài tập địa lý 6 (giai-vo-bai-tap-dia-li-6)

Xem thêm: carter là gì

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Source: https://evbn.org
Category: Bài Tập