vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 128

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 5 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 128

Bài 1

Tính :

2 giờ 45 phút × 5  

8 phút 37 giây × 6

3,17 phút × 4       

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

12 giờ 64 phút : 4                                    31,5 giờ : 6

7 giờ 5 phút : 5                                        22 giờ 12 phút : 3

Phương pháp giải:

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên. 

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải), nếu chia còn dư thì ta đổi sang đơn vị đo bé hơn rồi tiếp tục chia như thông thường.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính :

a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

c) (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) × 5

d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) × 6

Phương pháp giải:

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

     = 13 giờ 39 phút : 3

     = 4 giờ 33 phút

 

b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

    = 63 phút 4 giây – 8 phút 4 giây

    = 55 phút

 

c) (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) × 5

    = 16 phút 55 giây × 5

    = 80 phút 275 giây     (275 giây = 4 phút 35 giây)

    = 84 phút 35 giây

 

d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) × 6

    = (6 giờ 60 phút – 6 giờ 15 phút) × 6

    = 45 phút × 6

    = 270 phút = 4 giờ 30 phút

Bài 4

Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

Phương pháp giải:

– Đổi 1 ngày sang đơn vị đo là giây.

  Lưu ý ta có 1 ngày = 24 giờ ; 1 giờ = 60 phút và 1 phút = 60 giây.

– Tìm số lượt ô tô chạy qua cầu trong 1 ngày =  số giây trong 1 ngày : thời gian 1 ô tô chạy qua cầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

50 giây: 1 ô tô

1 ngày: … ô tô?

Bài giải

Đổi : 1 giờ = 60 × 60 = 3600 giây

        1 ngày = 3600 × 24 = 86400 giây

Số ô tô chạy qua cầu trong một ngày là :

86400 : 50 = 1728 (ô tô)

Đáp số : 1728 ô tô.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Xem thêm: matte là gì

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải vở bài tập toán 5 bài 128 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 5 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính :

2 giờ 45 phút × 5  

8 phút 37 giây × 6

3,17 phút × 4       

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

12 giờ 64 phút : 4                                    31,5 giờ : 6

7 giờ 5 phút : 5                                        22 giờ 12 phút : 3

Phương pháp giải:

– Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên. 

– Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải), nếu chia còn dư thì ta đổi sang đơn vị đo bé hơn rồi tiếp tục chia như thông thường.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính :

a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

c) (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) × 5

d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) × 6

Phương pháp giải:

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

     = 13 giờ 39 phút : 3

     = 4 giờ 33 phút

 

b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

    = 63 phút 4 giây – 8 phút 4 giây

    = 55 phút

 

c) (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) × 5

    = 16 phút 55 giây × 5

    = 80 phút 275 giây     (275 giây = 4 phút 35 giây)

    = 84 phút 35 giây

 

d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) × 6

    = (6 giờ 60 phút – 6 giờ 15 phút) × 6

    = 45 phút × 6

    = 270 phút = 4 giờ 30 phút

Bài 4

Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

Phương pháp giải:

– Đổi 1 ngày sang đơn vị đo là giây.

  Lưu ý ta có 1 ngày = 24 giờ ; 1 giờ = 60 phút và 1 phút = 60 giây.

– Tìm số lượt ô tô chạy qua cầu trong 1 ngày =  số giây trong 1 ngày : thời gian 1 ô tô chạy qua cầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

50 giây: 1 ô tô

1 ngày: … ô tô?

Bài giải

Đổi : 1 giờ = 60 × 60 = 3600 giây

        1 ngày = 3600 × 24 = 86400 giây

Số ô tô chạy qua cầu trong một ngày là :

Xem thêm: after all là gì

86400 : 50 = 1728 (ô tô)

Đáp số : 1728 ô tô.

Phòng GDĐT Thoại Sơn